Будь ласка, перекладіть "Hai armânji" з мови: Румунська (Ароманська) на мову: Французька

  • Виконавець: Cristian Ionescu
  • Пісня: Hai armânji
  • Запит: Румунська (Ароманська) → Французька
Румунська (Ароманська)

Hai armânji

Heee heee heeei…

Hai armânji, hai armânji,
Hai armânji s`inshim adzâ priimnari.
Hai armânji, hai armânji,
Câ în hoarâ iasti numtâ mari.

Haide, haide moi
Haidits` tuts` la gioc
Haide, haide moi
Hai s`giucats cu foc.

Heee heee heeei…

Hai armânji, hai armânji,
Fatsi numtâ gioni mult cu hari.
Hai armânji, hai armânji,
S`nidzem tora tuts cu nhic cu mari.

Haide, haide moi
Haidits` tuts` la gioc
Haide, haide moi
Hai s`giucats cu foc.

Heee heee heeei…

Hai armânji, hai armânji,
Avdzâm câ înveasta îi cu hari.
Hai armânji, hai armânji,
Cu grambolu shi`ari uidiseari.

Haide, haide moi
Haidits` tuts` la gioc
Haide, haide moi
Hai s`giucats cu foc.

Heee heee heeei…

Hai armânji, hai armânji,
Tsi numtâ musheatâ vas videm.
Hai armânji, hai armânji,
Mari moaubeti noi s`fâtsem.

Haide, haide moi
Haidits` tuts` la gioc
Haide, haide moi
Hai s`giucats cu foc.


See video
Коментарі:
Коментарі