With Arms Wide Open (إلى الفارسية ترجم)

إلى الفارسية ترجم
A A

با آغوش باز

همین امروز خبرش به گوشم رسید
بنظر زندگی من قراره تغییر کنه
چشمانم را میبندم،و شروع میکنم به دعا کردن
سپس اشکهای شوق از گونه هایم جاری میشود
 
با آغوش باز
زیر نور خورشید
به این دنیا خوش آمدی
همه چیز را نشانت خواهم داد
با آغوش باز
با آغوش باز
 
خب نمیدانم که آمادگی دارم یا نه
که مردی باشم که باید باشم
نفس تازه میکنم،او را در کنارم دارم
بهت زده ایستاده ایم،ما زندگی آفریدیم
 
با آغوش باز
زیر نور خورشید
به این دنیا خوش آمدی
همه چیز را نشانت خواهم داد
با آغوش باز
حالا همه چیز تغییر کرده است
به تو عشق را نشان خواهم داد
همه چیز را نشانت خواهم داد
با آغوش باز
با آغوش باز
 
همه چیز را نشانت خواهم داد
آری
با آغوش باز
باز
 
اگر تنها یک آرزو داشته باشم
تنها یک درخواست
امیدوارم مثل من نباشد
امیدوار درک کند
که میتواند این زندگی را بگیرد
و با دستانش حفظ کند
و میتواند به دنیا خوشامد گوید
با آغوش باز
 
با آغوش باز
زیر نور خورشید
به این دنیا خوش آمدی
همه چیز را نشانت خواهم داد
با آغوش باز
حالا همه چیز تغییر کرده است
به تو عشق را نشان خواهم داد
همه چیز را نشانت خواهم داد
با آغوش باز
با آغوش باز
 
با آغوش باز
همه چیز را نشانت خواهم داد
آری
با آغوش باز
باز
 
تم نشره بواسطة mehran vaezimehran vaezi في الأثنين, 25/02/2019 - 12:35
الإنكليزيةالإنكليزية

With Arms Wide Open

التعليقات