CHILLAX (الترجمة الحرفية)

الإعلانات
الترجمة الحرفية
A A

CHILLAX

Паппа онырын пигонэ
Ибэ путоборин гы маль
Ттак ильчжу ильман щиго щипындэ
Одиронга тук ттонаго щипындэ
 
Нэга чжипсуниин чжуль анындэ
Надо чжарэ нонын го щинын го чжонмаль
Ымак тыро ноко чумчунын го
Суда ттольдага пам сэнын го
 
Панчжагинын падо
Табориль гонман гатын тэян
Ттональ гоя галь гоя
Малличжи ма галь гоя
 
Ёхэни анирадо
Аму сэнгак опщи щиллэ
Чжичё пориги чжонэ на
Чунчжони пирёхэ
 
Нэ мами марэ чжом чон чони гоко щиптэ
Тораболь щигани пирёхэ
 
Оныль харуман амугото
Сэнгак аналлэ амугото
Just chill and chill and relax-lax
Chill and chill and relax-lax
 
Оныль халь ирын нэилло
Нэиль халь ирын морэро
Just chill and chill and relax-lax
Chill and chill and relax-lax
 
Hold on
Чжамкканман хадон го та момчо ба
Сонэ дыльго итон чжонаги
Чжамщи нэрёна
Don’t think about anything
Don’t worry then you’ll be happy
 
Кынян нэпто нэпто
Хыллоганын дэро
Чжамщиман аму сэнгак мальго
Нэпто нэпто
Аппадо марэссо
Инсэнын чжыльгинын горако
 
Нэ мами марэ чжом чон чони гоко щиптэ
Тораболь щигани пирёхэ
 
Оныль харуман амугото
Сэнгак аналлэ амугото
Just chill and chill and relax-lax
Chill and chill and relax-lax
 
Оныль халь ирын нэилло
Нэиль халь ирын морэро
Just chill and chill and relax-lax
Chill and chill and relax-lax
 
Гаккымын надо химдыро
Гаккымын надо аму сэнгак аналлэ
Щиль тым опщи таллёчжана
 
Нэ мами щикинынтэро
Покчжапан сэнгак мируго
Геылло чжёболлэ
Let me let me be myself
 
Наль чако щипо надо наль
Тораболь щигани пирёхэ
 
Оныль харуман амугото
Сэнгак аналлэ амугото
Just chill and chill and relax-lax
Chill and chill and relax-lax
 
Оныль халь ирын нэилло
Нэиль халь ирын морэро
Just chill and chill and relax-lax
Chill and chill and relax-lax
 
Падага инын гощирамён
Одидын чжоа
Панчжагинын падо чинын гот
Табориль гонман гатын хэссальдо
 
Нэ мами иккынын гощирамён
Одидын чжоа
Ттонаго щипо сум щиго щипо
Na na na just chilllax
 
تم نشره بواسطة UkwonUkwon في الأحد, 12/08/2018 - 13:38

CHILLAX

ترجمات أخرى للأغنية "CHILLAX"
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
Twice: Top 3
التعليقات