الإعلانات

Request Related items

108 posts / 0 new
Senior Member
<a href="/ar/translator/ivan-luden" class="userpopupinfo username" rel="user1408270">Ivan Luden</a>
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Pending moderation
Senior Member
<a href="/ar/translator/ivan-luden" class="userpopupinfo username" rel="user1408270">Ivan Luden</a>
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
<a href="/ar/translator/ivan-luden" class="userpopupinfo username" rel="user1408270">Ivan Luden</a>
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
<a href="/ar/translator/ivan-luden" class="userpopupinfo username" rel="user1408270">Ivan Luden</a>
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Editor
<a href="/ar/translator/joyce-su" class="userpopupinfo username" rel="user1375920">Joyce Su</a>
تاريخ الانضمام: 17.03.2018
Editor
<a href="/ar/translator/joyce-su" class="userpopupinfo username" rel="user1375920">Joyce Su</a>
تاريخ الانضمام: 17.03.2018
Senior Member
<a href="/ar/translator/ivan-luden" class="userpopupinfo username" rel="user1408270">Ivan Luden</a>
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Editor
<a href="/ar/translator/joyce-su" class="userpopupinfo username" rel="user1375920">Joyce Su</a>
تاريخ الانضمام: 17.03.2018
Editor
<a href="/ar/translator/joyce-su" class="userpopupinfo username" rel="user1375920">Joyce Su</a>
تاريخ الانضمام: 17.03.2018
Senior Member
<a href="/ar/translator/ivan-luden" class="userpopupinfo username" rel="user1408270">Ivan Luden</a>
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Joyce Su schrieb:
Ivan Luden schrieb:

Song https://lyricstranslate.com/ru/pearl-sisters-%EC%A7%80%EB%82%9C%EB%82%A0... />
Please, add<strong> Related</strong> item to Original Song - https://lyricstranslate.com/ru/Beatles-Yesterday-lyrics.html

Done!

Not Related
Sad smile

Editor
&lt;a href=&quot;/ar/translator/joyce-su&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1375920&quot;&gt;Joyce Su&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 17.03.2018
Editor
&lt;a href=&quot;/ar/translator/joyce-su&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1375920&quot;&gt;Joyce Su&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 17.03.2018

Ha...Done!

Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019

Song https://lyricstranslate.com/ru/patricia-lavila-paloma-blanca-lyrics.html
Please, delete Also performed by: George Baker Selection
And add Related item to Original Song - https://lyricstranslate.com/ru/george-baker-selection-paloma-blanca-lyri...

Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019

Song https://lyricstranslate.com/ru/patricia-lavila-paloma-blanca-italian-ver...
Please, delete Also performed by: George Baker Selection
And add Related item to Original Song - https://lyricstranslate.com/ru/george-baker-selection-paloma-blanca-lyri...

Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Editor
&lt;a href=&quot;/ar/translator/joyce-su&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1375920&quot;&gt;Joyce Su&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 17.03.2018

All done. I have to go now....See you later! Regular smile

Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Joyce Su schrieb:

All done. I have to go now....See you later! Regular smile

Many thanks!
:-)
Song https://lyricstranslate.com/ru/patricia-lavila-paloma-blanca-italian-ver...
Please, delete Also performed by: George Baker Selection

Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Editor
&lt;a href=&quot;/ar/translator/joyce-su&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1375920&quot;&gt;Joyce Su&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 17.03.2018

From the information of Wiki, the original song is Simon Butterfly - Rain, Rain, Rain (1973). Right?
https://lyricstranslate.com/ru/simon-butterfly-rain-rain-rain-lyrics.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Rain,_Rain,_Rain

Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Joyce Su schrieb:

From the information of Wiki, the original song is Simon Butterfly - Rain, Rain, Rain (1973). Right?
https://lyricstranslate.com/ru/simon-butterfly-rain-rain-rain-lyrics.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Rain,_Rain,_Rain

O, yes!
Thank You!

Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019
Senior Member
&lt;a href=&quot;/ar/translator/ivan-luden&quot; class=&quot;userpopupinfo username&quot; rel=&quot;user1408270&quot;&gt;Ivan Luden&lt;/a&gt;
تاريخ الانضمام: 08.01.2019

Pages

علِّق