الإعلانات

Crossroads (إلى البلغارية ترجم)

  • الفنان: Tracy Chapman
  • الأغنية: Crossroads 5 translations
  • الترجمات الألمانية #1, #2, الاسبانية, البلغارية, الفرنسية
إلى البلغارية ترجمالبلغارية
A A

Кръстопът

Всички вие хора смятате, че владеете живота ми,
но никога не сте правили никаква жертва.
Демоните са по петите ми.
Изправен съм на кръстопът към ада.
Поглеждам наляво, поглеждам надясно...
От всяка страна има ръце, които ме сграбчват.
 
Всички вие хора смятате, че съм получил цената,
на която бих продал всичко свое.
Смятате, че парите управляват, когато всичко друго се провали.
Хайде, продай душата си и запази обвивката си.
Но аз се опитвам да защитя това, което имам отвътре.
Всички причини, заради които живея живота си.
 
Някои казват, че дяволът е нещо мистично.
Аз казвам, че дяволът е ходещ човек.
Той е глупак, той е лъжец, измамник и крадец.
Той се опитва да ви каже какво желаете.
Опитва се да ви каже от какво се нуждаете.
 
Стоиш на мястото,
където пътят те пресича.
Какво има зад гърба ти?
Накъде ще поемеш?
Кой ще дойде пръв да те намери -
твоите дяволи или боговете ти?
 
Всички вие хора смятате, че управлявате живота ми.
Казвате, че трябва да съм готов да направя компромис.
Аз казвам: Всички вие, демони, вървете обратно в ада.
Аз ще спася душата си, ще спася себе си.
 
شكراً!
* Don't forget to click 'Thanks' if I helped you
* Не пропускайте да благодарите, ако съм ви била полезна

-------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © RaDeNa
This translation is protected by copyright law.
All rights reserved. / Всички права запазени.
تم نشره بواسطة RaDeNaRaDeNa في الأثنين, 17/08/2020 - 10:10
Added in reply to request by GegetoGegeto
الإنكليزيةالإنكليزية

Crossroads

التعليقات
Read about music throughout history