Do It Again (다시 해줘) (الترجمة الحرفية)

الإعلانات
الترجمة الحرفية
A A

Тащи хэчжво

You ready girls
DJ Drop it Wow
 
Чжигым окщи нэгэ чжотаго марэнни
Кыгэ чинччани кыгэ чинччани
Вэ ирокэ орэттонан
Мансорин гони мансорин гони
 
Орэ кидарёссо кесок этэумёнсо
Чжомман то нычжоссымён наль ночёссо
Чжигымирадо ёгирыль нэсо
Таэния
Осо ири васо
Пангым ан маль тащи эчжво
 
Тто тыкко щипо
Ноиуна кидарёттон кымаль
Чжа осо васо тащи эчжво
Тто хэчжво то хэчжво тто хэчжво то хэчжво
Ккумман гата ному чжоа Baby
Пангым ан маль тащи эчжво
Осо васо тащи эчжво
 
Амури ноль помё нунчирыль чжводо
Вэ молла вэ молла
Ни чжувирыль кесок сосонинындэ
Вэ ан ва Yeh
 
Орэ кидарёссо кесок этэумёнсо
Чжомман то нычжоссымён наль ночёссо
Чжигымирадо ёгирыль нэсо
Таэния
Осо ири васо
Пангым ан маль тащи эчжво
 
Тто тыкко щипо
Ноиуна кидарёттон кымаль
Чжа осо васо тащи эчжво
Тто хэчжво то хэчжво тто хэчжво то хэчжво
Ккумман гата ному чжоа Baby
Пангым ан маль тащи эчжво
Осо васо тащи эчжво
 
Тэгёни оппа мальчором
Нэ квиэ кэнди How sweet
Ному тарасо ккытто опщи
Вонаго иссо аи гачи
Кесок ноэгэ квирыль гаттадэ
Чинччаняго мурыни маттанэ
Ккуми хёнщири твэн нариранэ
Нэ маым согын налли наннэ
 
Кесок тыродо тыродо тто чжоа
Хангук маллодо ёнородо чжоа
Do you love me
Baby you know I
Feel the same way
Кырони мамыль ттак ноа
 
Хувэачжи аныль голь наль корын голь
Чжигымбуто наэ мэрёги ноль
Мичигэ халь голь чжольдэро кочжоль
Халь су омнын Lady
I'm a Dream Girl
 
Пангым ан маль пангым хан маль
Тащи эчжво
Пангым ан маль пангым хан маль
Тащи тащи тащи эчжво
 
Тто тыкко щипо
Ноиуна кидарёттон кымаль
Чжа осо васо тащи эчжво
Тто хэчжво то хэчжво тто хэчжво то хэчжво
Ккумман гата тащи тащи эчжво
Пангым ан маль тащи эчжво
Осо васо тащи эчжво
 
تم نشره بواسطة SaRa Kim 1SaRa Kim 1 في السبت, 16/12/2017 - 07:40

Do It Again (다시 해줘)

ترجمات أخرى للأغنية "Do It Again (다시 해줘)"
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
Twice: Top 3
التعليقات