الإعلانات

Entendre l'amor (إلى الإنكليزية ترجم)

  • الفنان: Sopa de Cabra
  • الأغنية: Entendre l'amor
الكاتلونية
A A

Entendre l'amor

Tot s'està trencant,
Déu està perdut.
Veig l'ombra d'un gegant:
S'enfila pel mur,
 
Ja no hi ha res a dir,
Encara hi ha tant a fer.
Fes-ho per mi,
Però també fes-ho per tu!
 
La pols del camí s'empassa
El sol de les rendicions.
Voldries tornar a casa,
Però et crida la vida...
T'empaita! T'estimba!
El món s'accelera:
No frena, ho capgira tot!
 
[Tornada:]
No hi ha ningú qui pugui encendre els teus ulls
Si abans no pot encendre el teu cor.
No hi ha ningú qui pugui entendre el que vull,
Si abans no pot entendre l'amor.
 
Em pots donar la mà,
Compartir la sort...
Vols seguir endavant;
El riu és més fort.
 
Costa remuntar,
El mar t'arrossegarà.
Tria a contracor
La vida o la mort.
 
Quan la nit és el lloc més segur
I et fa por l'horitzó qui t'espera;
Quan la llei és dolor,
No hi ha res al darrere:
La càrrega és teva.
T'empaita! T'estimba!
El món s'accelera:
De sobte no frena, no!
 
[Tornada:]
No hi ha ningú qui pugui encendre els teus ulls
Si abans no pot encendre el teu cor.
No hi ha ningú qui pugui entendre el que vull,
Si abans no pot entendre l'amor.
 
La porta és oberta,
Els nens estan sols.
Sona el telèfon;
Ningú no respon...
 
Mires cap amunt,
Davant no hi ha res.
Vas desfent el salt:
Els déus han caigut.
 
Ja no et queda cel,
Sents com l'alè del temps
Et va al darrere,
S'enfila per tu...
 
[Tornada:]
No hi ha ningú qui pugui encendre els teus ulls
Si abans no pot encendre el teu cor.
No hi ha ningú qui pugui entendre el que vull,
Si abans no pot entendre l'amor.
 
Pot entendre l'amor...
Entendre l'amor...
 
تم نشره بواسطة MetodiusMetodius في السبت, 11/04/2020 - 11:30
تم تعديله آخر مرة بواسطة MetodiusMetodius في السبت, 16/05/2020 - 15:23
إلى الإنكليزية ترجمالإنكليزية
Align paragraphs

Understand Love

Everything is breaking,
God is lost.
I see a giant's shadow:
He's climbing up the wall.
 
There's nothing left to say anymore,
There's still so much to be done.
Do it for me,
But do it for yourself as well!
 
The road's dust covers
The sun of rendition.
You wish you could go back home,
But life keeps calling you...
It chases you! It brings you down!
The world accelerates:
It won't stop, it turns everything upside down!
 
[Chorus:]
There's no one who can light your eyes up
If they can not set your heart alight first.
There's no one who can understand what I want,
If they cannot understand love first.
 
You can give me your hand,
Share your luck with me...
You want to move forward;
The river gets stronger.
 
Going back is so hard,
The sea will drag you away.
Reluctantly choose
Between life and death.
 
When the night is the safest place
And the awaiting horizon frightens you;
When the law is pain,
There's nothing left behind:
The burden is yours.
It chases you! It brings you down!
The world accelerates:
It doesn't stop suddenly, no!
 
[Chorus:]
There's no one who can light your eyes up
If they can not set your heart alight first.
There's no one who can understand what I want,
If they cannot understand love first.
 
The door is open,
The children are all alone.
The telephone is ringing;
Nobody answers...
 
You look up,
There's nothing before you.
You undo the great jump:
The gods have all fallen.
 
There's no Heaven left for you,
You feel time's breath
Down your neck,
Crawling all over you...
 
[Chorus:]
There's no one who can light your eyes up
If they can not set your heart alight first.
There's no one who can understand what I want,
If they cannot understand love first.
 
They can understand love...
Understand love...
 
شكراً!
thanked 5 times
تم نشره بواسطة MetodiusMetodius في السبت, 11/04/2020 - 12:46
Sopa de Cabra: Top 3
Idioms from "Entendre l'amor"
التعليقات
MetodiusMetodius    السبت, 16/05/2020 - 15:38

Thanks for the link! I had forgotten to add it to the song! Tongue smile

I'm glad you've liked the songs, as they are lovely.

Have a wonderful weekend! Regular smile

Read about music throughout history