الإعلانات

Gaius Iulius Caesar كلمات أغنية

Gaius Iulius Caesar
كلمات الأغانيالترجماتالطلبات
Commentarii de bello civili. A Roma gli aristocratici perdono la testa (Libro I) XIVاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello civili. Cesare occupa Gubbio (Libro I) XIIاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello civili. Controproposte di Pompeo: un dialogo tra sordi (Libro I) Xاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello civili. Fine di Pompeo (Libro III) CIVاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello civili. Fuga di Pompeo (Libro III) XCVIاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello civili. Il salto del Rubicone (Libro I) VIIIاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello civili. Pompeo abbandona il campo di battaglia (Libro III) XCIVاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello civili. Pompeo si ritira a Brindisi (LibroI) XXIVاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello civili. Rapida avanzata di Cesare (Libro I) XIاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello civili. Risposta di Cesare alla richiesta di Pompeo (Libro I) IXاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello gallico. Costumi familiari (Libro VI) XIXاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello gallico. I cavalieri (Libro VI) XVاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello gallico. I cittadini e lo statoاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello gallico. I Druidi (Libro VI) XIIIاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello gallico. I sacrifici umani (Libro VI) XVIاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello gallico. Le principali divinità (Libro VI) XVIIاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello gallico. Popoli e partiti in Gallia (Libro VI) XIاللاتينيةالأيطالية
Commentarii de bello gallico. Rapporti tra padri e figli (Libro VI) XVIIاللاتينيةالأيطالية
I partiti politici in Gallia prima della guerra con i Romani (Libro VI) XIIاللاتينيةالأيطالية
Tu quoque, tu in summis, o dimidiate Menanderاللاتينيةالروسية
التعليقات