الإعلانات

Herkes Kendi İşine (إلى الفارسية ترجم)

إلى الفارسية ترجمالفارسية
A A

هر کس پی کار خود برود

کوه ها برای ما هموار می شوند؟
یار هم اگر نیاید چه میشود!
یک یار می رود، هزار یار می آید
دشمنان این را می بینند و کور می شوند.
تو هم پی کار خود برو، هر کس پی کار خود برود
در کوه هایم ظلم هست، نمی توانم در پی یار باشم
تو هم پی کار خود برو، هر کس پی کار خود برود
در کوه هایم مرگ هست، نمی توانم در پی یار باشم
.
بر روی گل جُغد ننشانید
گل را قهر داده و پژمرده نکنید
به یارم چیزهایی گفته و عقلم را ضایع نکنید
.
تو هم پی کار خود برو، هر کس پی کار خود برود
در کوه هایم ظلم هست، نمی توانم در پی یار باشم
تو هم پی کار خود برو، هر کس پی کار خود برود
 
در کوه هایم مرگ هست، نمی توانم در پی یار باشم
 
شكراً!
تم شكره مرة واحدة

s.marouf.behi
اگر ترجمە مشکلی دارە کمک کنید
یاریدەر بن بۆ تەرجومە

تم نشره بواسطة soleyman Maroufsoleyman Marouf في السبت, 15/05/2021 - 11:30
التركية
التركية
التركية

Herkes Kendi İşine

التعليقات
Read about music throughout history