Hug (포옹) (الترجمة الحرفية)

Advertisements
الترجمة الحرفية

Пхоон

النسخ: #1#2#3
Моллэ уго моллэ уго
Нэ мосыпыль сумгимёнсо
Погонун ты харыль понэго
 
Оныльдо котхыронын маль мот хан
Маымсогыроман твисэкин
Химтыро
Химтыро
Химтыро
 
Химтыр ттэмён наэгэро
Анкёто твэ надо катха
Сумкиго сумкёто
Карёджиджи анхнынтан голь альджана
Ури соронын усыль су иссгэ
 
Мианхаджи ма
Когджохаджи ма
Мусонвохаджи ма
Иджэн ульджи ма
 
Наэгэнын нон
Ханопси номуто соджунхан голь
Оныль харудо химтыро ссыль
Ноэкэ мальхэджуллэ
Нэга итаго
Сукохэтаго
Саранхантаго
Ккваг анаджунтаго
 
Химтыль ттэмён наэкэро
Анкёдо твэ надо котха
Сумкиго сумкёто
Карёджиджи анхнынтан коль альджана
Ури соронын усыль су икэ
 
Мианхпджи ма
Когджонхаджа ма
Мусонвохаджи ма
Иджэн ульджи ма
 
Наэкэнын нон
Ханопси номуто соджунхан коль
Оныль харуто химтыро ссыль
Ноэкэ малхэджуллэ
Нэга итаго
Сугохэсстаго
Саранхантаго
Ккваг анаджунтаго
 
تم نشره بواسطة ضيفضيف في الخميس, 21/02/2019 - 15:16
تعليقات الكاتب:

Я новенькая! Не судите строго!

الكورية

Hug (포옹)

التعليقات