I Did It For You (إلى الهنغارية ترجم)

  • الفنان: Lecrae (Lecrae Devaughn Moore)
  • فنان مفضل: Diamone
  • الأغنية: I Did It For You
  • الترجمات الهنغارية
الإعلانات
الإنكليزية

I Did It For You

I did it for you
I did it for you
I did it for you
 
That's why I did it y'all
For all the listeners
Whoever be hearing this
That's why I do what I do
 
I did it for you
 
Single mother low income riding the bus
Big momma making a fuss saying in God she trusts.
My uncles 20, I'm 10 taking gulps of gin.
He don't realize that we all are engulfed in sin.
Gang bangers on the corner got me wanna be down
Take a bullet for some city on government ground
By 25 everybody locked or dead
To busy playing around never looking ahead
Every funeral, cats get upset and cry
Turn their heads towards the sky trying to ask God why
But they never looked up till then
Every other day they concerned with the world and consumed in sin
Not Christ just heaven they want
They think clean means not trying to sling things out of their trunk
Nobody ever told'em heaven was spotless and we all dirty
That's why we need a Holy God to wash us
 
I did it for you
I opened up my life and shared my life
So that you can see we all need Christ
I did it for you
If you can understand my pain
Maybe you can see we all need change
I did it for you
Gave you my life my pain my hurt
Man I hope this work
I did it for you
Since Christ died for sin
I never be the same again
I did it for you
 
Young dude, I remember coming home after school
Changing channels from videos back to cartoons
Up late talking on the phone under my bed
So momma couldn't hear some of the things I said
And it wasn't all bad but it wasn't all good
Even though momma was doing the best she could
I was a latchkey home alone for hours
Entertaining my sin And my soul devour
Pick up by the cops at the age of 12
And not because my momma didn't raise me well
I was a drug baby big momma dragged me to church
Hated ever minute of it but she prayed it would work
I ain't never met my daddy so I feel all empty
Like why he never call or why don't he come get me
And momma under legalistic teachings and lies
So she beat me and she tell me it was to keep me alive
a typical youth I mean A typical youth 16 agnostic and looking for truth
I lived for myself, No one ever told me the plan
God had to bring redemption to a fallible man
Good news really wasn't good news to me
Cause I never new the condemnation due to me
And I wish somebody would of told me then
What it meant to know Christ and to be born again
 
I did it for you
I opened up my life and shared my life
So that you can see we all need Christ
I did it for you
If you can understand my pain
Maybe you can see we all need change
I did it for you
Gave you my life my pain my hurt
Man I hope this work
I did it for you
Since Christ died for sin
I never be the same again
I did it for you
 
They say Mac got saved and X is a Christian
Well I don't really know them but I pray they're both listening
It's hard trying to grow up in a sinful land
And you don't have an example of a Godly man
Well hold on; just keep your eyes on Christ
When we enter in the world, man our lives alright
They say heaven has a ghetto but that ain't true
And if God has a standard then that ain't you and that ain't me
That's what I learned late one night when a man named James White changed my life
He told me that Christ paid the price for sin
Every lie I ever told Christ died for them
See, I never knew I offended God I just knew I really wasn't trying to live for God
And my sins all cost me, Yeah pretty costly
I couldn't blame the hood for the death sin bought me
All that I could do was blame myself and realize there was no way I could change myself
So I trusted Christ with my lustful life
And he saved me that's why I am trying to touch the mic
Yeah so if you ask who I am spitting this to, that's right y'all I did it for you
And if you ask who I have written this to, that's right I did it for you
 
I did it for you
I opened up my life and shared my life
So that you can see we all need Christ
I did it for you
If you can understand my pain
Maybe you can see we all need change
I did it for you
Gave you my life my pain my hurt
Man I hope this work
I did it for you
Since Christ died for sin
I never be the same again
I did it for you
 
I did it for you, I did it for you
So I could show you that his grace is right here for you
I did it for you, I did it for you
So I could show you that his grace is right here for you
 
I did it for you
 
تم نشره بواسطة FilfizonFilfizon في الأربعاء, 16/01/2013 - 08:45
إلى الهنغارية ترجمالهنغارية
Align paragraphs
A A

Értetek tettem meg

Értetek tettem meg
Értetek tettem meg
Értetek tettem meg
 
Ezért tettem ezt igen
Az összes hallgatóért
Aki valaha is hallotta ezt
Ezért teszem, amit teszek
 
Értetek tettem meg
 
Egyedülálló anya alacsony jövedelemmel megy a buszon
Nagyanya egy felhajtást csinál, mondja,hogy ő Istenben bízik.
A nagybátyám 20-at, én 10-et kortyolok a gin-ből.
Ő nem veszi észre, hogy mind a kettőnket elborít a bűn.
Hazug bandák a sarkon elkaptak, leakarnak nyomni
Vegyél golyót pár városnak állami alapon
A 25 golyó által mindenkit bezártak vagy meghalt
Az elfoglalt játék közben sose nézel előre
Minden temetésen, a cicák idegesek és sírnak
Az ég felé fordítsák a fejüket, próbálják kérdezni Istent, hogy miért?
De ők soha nem néztek fel addig
Minden másnap érintkeztek a világgal és fogyasztották a bűnt
Nem Krisztust, csak a mennyet akarták
Ők azt gondolják, hogy a tiszta azt jelenti, hogy nem kihányni mindent a hasadból
Senki se mondta meg nekik, hogy a mennyország makulátlan, és mi mind piszkosak vagyunk
Ezért van szükségünk a Szent Istenre, hogy megtisztítson minket.
 
Értetek tettem meg
 
Én feltártam az életemet, és megosztottam veled
Szóval láthatod, hogy mindannyiunknak szükségünk van Krisztusra
Értetek tettem meg
Ha meg tudod érteni a fájdalmamat
Lehet meg tudod látni, hogy mindannyiunknak szükséges megváltozni
Értetek tettem meg
Odaadtam az életemet, sérelmemet, fájdalmamat
Ember, remélem ez működik
Értetek tettem meg
Amióta Krisztus meghalt a bűnökért
Sohasem leszek újból ugyanaz
Értetek tettem meg
 
A fiatal haverom, emlékszek, hogy jön haza az iskolából
Váltogattam a csatornákat, a videóktól vissza a rajzfilmekig
Késő este beszéltem telefonon az ágyam alatt
Így anya valamit nem hallott amiket akkor mondtam
És nem voltam teljesen rossz, de nem is voltam teljesen jó
Annak ellenére, hogy anya a legjobbat adta amit tudott
Egy kulcsos voltam otthon egyedül órákig
Szórakoztattam a bűnöm, és elemésztettem a lelkem
A zsaruk elkaptak 12 évesen
És nem azért mert anya nem vigyázott rám jól
Egy drogos baba voltam akit anya vonszolt a templomba
Minden percét utáltam, de ő imádkozott, hogy lehetséges működni fog
Soha nem találkoztam apámmal, így üresnek éreztem magam
Miért nem hívott soha, vagy miért nem jött el értem
És anya törvényeskedő tanításai és hazugságai
Szóval megvert és azt mondta, hogy ez tart majd életben
Egy átlagos fiatal, gondolom, egy átlagos 16 éves fiatal szabadgondolkozó és keresi az igazságot
Én magamnak éltem, Senki se mondta meg nekem a tervet
Isten megváltást hozott az esendő embereknek
A jó hírek igazából nem voltak jó hírek a számomra
Mert én soha nem hallottam a kárhoztatásról, köszönhetően nekem
Bárcsak valaki elmondhatta volna nekem akkor, hogy
Mit jelent ismerni Istent, és hogyan lehet újjászületni
 
Én feltártam az életemet, és megosztottam veled
Szóval láthatod, hogy mindannyiunknak szükségünk van Krisztusra
Értetek tettem meg
Ha meg tudod érteni a fájdalmamat
Lehet meg tudod látni, hogy mindannyiunknak szükséges megváltozni
Értetek tettem meg
Odaadtam az életemet, sérelmemet, fájdalmamat
Ember, remélem ez működik
Értetek tettem meg
Amióta Krisztus meghalt a bűnökért
Sohasem leszek újból ugyanaz
Értetek tettem meg
 
Azt mondják Mac meg lett mentve és X egy keresztyén
Nos, én nem ismerem őket, de imádkozok, hogy mind a ketten hallgatnak
Nehéz felnőni a bűnös földön
És neked nincs egy Istenhívő példaképed
Nos várj: csak tartsd a szemedet Krisztuson
Amikor belépünk a világba, az emberi életünk rendben van
Azt mondják, hogy a Mennyben van egy gettó, de ez nem igaz
És ha Istennek van egy standardja, az nem vagy te, és az nem én vagyok
Ez az amit megtanultam későn egy este, egy
James White nevű ember megváltoztatta az életem
Ő mondta meg nekem, hogy Krisztus kifizette az árat a bűneimért
Minden hazugság amit mondtam, Krisztus meghalt értük
Látod, én soha nem tudtam, hogy megsértettem Istent, csak azt tudtam, hogy tényleg nem próbálok élni Istenért
És a bűneim költsége az enyém, igen nagyon költséges
Nem tudtam hibáztatni a házat azért a halálos bűnért amit rám hozott
Minden amit tudtam tenni, hogy magamat hibáztatom, és rájönni, hogy nem volt módja, hogy megváltoztassam magam
Szóval megbíztam Krisztusban az én parázna életemmel
És ő megmentett, és ezért próbálok mikrofonközelbe lenni
Igen, és hogyha kérded, hogy kinek akarom mindezt kiköpni, rendben van, tiértetek tettem meg
És, és hogyha kérded, hogy kinek írtam ezt, rendben van, tiértetek tettem meg
 
Én feltártam az életemet, és megosztottam veled
Szóval láthatod, hogy mindannyiunknak szükségünk van Krisztusra
Értetek tettem meg
Ha meg tudod érteni a fájdalmamat
Lehet meg tudod látni, hogy mindannyiunknak szükséges megváltozni
Értetek tettem meg
Odaadtam az életemet, sérelmemet, fájdalmamat
Ember, remélem ez működik
Értetek tettem meg
Amióta Krisztus meghalt a bűnökért
Sohasem leszek újból ugyanaz
Értetek tettem meg
 
Értetek tettem meg, értetek tettem meg
Így tudtam megmutatni neked, hogy az ő kegyelme itt van neked
Értetek tettem meg, értetek tettem meg
Így tudtam megmutatni neked, hogy az ő kegyelme itt van neked
 
Értetek tettem meg
 
تم نشره بواسطة FilfizonFilfizon في الخميس, 17/01/2013 - 19:30
ترجمات أخرى للأغنية "I Did It For You"
الهنغارية Filfizon
Lecrae: Top 3
Idioms from "I Did It For You"
التعليقات