خلق کسی تنگ شدن

تم نشره بواسطة ahmad aziz في الأحد, 05/12/2021 - 20:39

Meanings of "خلق کسی تنگ شدن"

الفارسية

عصبانی شدن

تم شرحه بواسطه ahmad azizahmad aziz فيالأحد, 05/12/2021 - 20:39
Explained by ahmad azizahmad aziz