پیر کسی درآمدن

تم نشره بواسطة ahmad aziz في الأحد, 05/12/2021 - 20:32

Idiomatic translations of "پیر کسی درآمدن"

الفارسية
پدر کسی در آمدن
شروحات:

Meanings of "پیر کسی درآمدن"

الفارسية

رنج زیادی دیدن

تم شرحه بواسطه ahmad azizahmad aziz فيالأحد, 05/12/2021 - 20:32
Explained by ahmad azizahmad aziz