I'll Have To Say I Love You In A Song (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم
A A

باید در یک آهنگ بهت بگم که دوستت دارم

میدونم که کمی دیره
امیدوارم از خواب بیدار نکرده باشم
اما نمی‌تونستم صبر کنم تا اینو بهت بگم
میدونم که منو درک میکنی
 
هر وقت که سعی‌ کردم بهت بگم
کلمات اشتباهی از دهانم خارج شدند [نتونستم بهت حقیقت رو بگم]
بخاطر همون باید در یک آهنگ بهت بگم که دوستت دارم
 
آره، میدونم که این عجیبه
هر وقت نزدیکت هستم
باید جلوی خودمو بگیرم تا بعضی‌ چیز‌ها رو نگم
بخاطر همون باید در یک آهنگ بهت بگم که دوستت دارم
 
هر وقت که سعی‌ کردم بهت بگم
کلمات اشتباهی از دهانم خارج شدند
بخاطر همون باید در یک آهنگ بهت بگم که دوستت دارم
 
هر وقتی‌ که فرصت دست داد به بهت بگم
نتونستم بهت حقیقت رو بگم
بخاطر همون باید در یک آهنگ بهت بگم که دوستت دارم
 
آره, میدونم که کمی دیره
امیدوارم از خواب بیدار نکرده باشم
اما نمی‌تونستم صبر کنم تا اینو بهت بگم
میدونم که منو درک میکنی
 
هر وقت که سعی‌ کردم بهت بگم
کلمات اشتباهی از دهانم خارج شدند
بخاطر همون باید در یک آهنگ بهت بگم که دوستت دارم
 
تم نشره بواسطة dl660k1dl660k1 في الخميس, 04/09/2014 - 20:18
الإنكليزيةالإنكليزية

I'll Have To Say I Love You In A Song

See also
التعليقات