الإعلانات

Italian National Anthem - Il canto degli Italiani (إلى الكاتلونية ترجم)

إلى الكاتلونية ترجمالكاتلونية
A A

El cant dels italians

Germans d'Itàlia,
Itàlia s'ha despertat,
Amb l'elm d'Escipió,
S'ha cenyit la testa.
On és la Victòria?
Que ella li doni la cabellera,
que esclava de Roma,
Déu la creà.
 
Germans d'Itàlia,
Itàlia s'ha despertat,
Amb l'elm d'Escipió,
S'ha cenyit la testa.
On és la Victòria?
Que ella li doni la cabellera,
que esclava de Roma,
Déu la creà.
 
Estrenyem-nos en cohort
Estiguem preparats per la mort
Itàlia cridà!
 
Estrenyem-nos en cohort
Estiguem preparats per la mort
Itàlia cridà! (Sí!)
 
Hem estat durant segles,
Trepitjats i escarnits,
Perquè no som un Poble,
Perquè estem dividits,
Que ens uneixi una única
bandera, un esper.
De fondre'ns plegats,
Ja l'hora ha sonat.
 
Unim-nos, estimem-nos,
La unió i l'amor,
Revelen als pobles,
Les vies del Senyor.
Jurem d'alliberar,
El sòl natiu,
Units, per Déu,
Qui ens pot vèncer?
 
Estrenyem-nos en cohort
Estiguem preparats per la mort
Itàlia cridà!
 
Estrenyem-nos en cohort
Estiguem preparats per la mort
Itàlia cridà! (Sí!)
 
Dels Alps a Sicília,
On Legnano sigui,
Cada home de Ferruccio,
Té el cor, té la mà,
Els infants d'Itàlia,
Es diuen Balilla,
El so de cada campana,
Ha tritllat les Vespres.
 
Són joncs que pleguen,
Espases venudes
L'Àguila Austríaca
Ja ha perdut les plomes
La sang d'Itàlia,
La sang polonesa,
Begué amb el cosac,
Però això li cremà el cor.
 
Estrenyem-nos en cohort
Estiguem preparats per la mort
Itàlia cridà!
 
Estrenyem-nos en cohort
Estiguem preparats per la mort
Itàlia cridà! (Sí!)
 
شكراً!
تم نشره بواسطة LingodudeLingodude في الأحد, 24/01/2021 - 13:00
الأيطاليةالأيطالية

Italian National Anthem - Il canto degli Italiani

Collections with "Italian National ..."
التعليقات
Read about music throughout history