Kandrat Krapiva
Kandrat Krapiva
عنوان الأغنية, ألبوم, اللغة
كل كلمات الأغاني
«Старой» знаёмай у міні-спадніцы («Staroy» znayomay u mini-spadnitsy)
«Тоўстаму» пісьменніку («Towstamu» pisʹmyenniku)
Інтэрв'ю Якуба Коласа (Interv'yu Yakuba Kolasa)
Аб «буры і націску» (Да літаратурных спрэчак) (Ab «bury i natsisku»)
Абраза (Abraza)
Ад пачосткі ныюць косткі (Ad pachostki nyyutsʹ kostki)
Адказ на «Роздум» Максіма Танка (Adkaz na «Rozdum» Maksima Tanka)
Апанасава свядомасць (Apanasava svyadomastsʹ)
Апошняя стаўка Гітлера (Aposhnyaya stawka Hitlyera)
Аршын (Arshyn)
Асёл (Asyol)
Асёл Ісуса Хрыста (Asyol Isusa Khrysta)
Астрыжаны вожык (Astryzhany vozhyk)
Біблія людаеда (Bibliya lyudayeda)
Балабонь да пары, балабонь! (Balabonʹ da pary, balabonʹ!)
Балада пра Яўтуха (Balada pra Yawtukha)
Балет (Balyet)
Беспрацоўная кабыла (Byespratsownaya kabyla)
Вагон табакі (Vahon tabaki)
Вараны (Varany)
Варона-мітынгоўшчыца (Varona-mitynhowshchytsa)
Вол і авадзень (Vol i avadzyenʹ)
Ворану вышай арла не лятаць (Voranu vyshay arla nye lyatatsʹ)
Воўк і Гуманіст (Vowk i Humanist)
Воўк і Ягнюк (Vowk i Yahnyuk)
Вясновы кірмаш кветак у Берліне (Vyasnovy kirmash kvyetak u Byerlinye)
Гітлер Марце пагражае, чаму Марта не раджае (Hitlyer Martsye pahrazhaye, chamu Marta nye radzhaye)
Ганарысты парсюк (Hanarysty parsyuk)
Гебельс брэша — вецер носіць (Hyebyelʹs bresha — vyetsyer nositsʹ)
Да выхаду ў свет «Анталогіі беларускай паэзіі» (Da vykhadu w svyet «Antalohii byelaruskay paezii»)
Давялося свінні на неба глядзець... (Davyalosya svinni na nyeba hlyadzyetsʹ...)
Далiкатныя парасяты (Dalikatnyya parasyaty)
Даставала (Dastavala)
Два парады (Dva parady)
Дзівак-наватар (Dzivak-navatar)
Дзіця, Вожык i Змяя (Dzitsya, Vozhyk i Zmyaya)
Дзве кумы (Dzvye kumy)
Дзе ж яна, галоўная самая? (Dze zh yana, galoўnaya samaya?)
Дзед і Баба (Dzyed i Baba)
Дзяльба сенакосу (З натуры) (Dzyalʹba syenakosu (Z natury))
Добра насабачыўся (Dobra nasabachywsya)
Дыпламаваны Баран (Dyplamavany Baran)
Дыялектычная супярэчнасць (Dyyalyektychnaya supyarechnastsʹ)
Дэкрэт (Dekret)
Еш, дурань, бо то з макам (Yesh, duranʹ, bo to z makam)
Жаба ў каляіне (Zhaba w kalyainye)
Жук і блыха (Zhuk i blykha)
З фашыстоўскай падваротні
Захара-дырэктар (Zakhara-dyrektar)
Заява (Zayava)
Зубы (Zuby)
Калі пара крычаць "Ура" (Kali para krychatsʹ "Ura")
Калгасны дзед (Kalhasny dzyed)
Канструктар і Робат (Kanstruktar i Robat)
Каршун i Цецярук (Karshun i Tsyetsyaruk)
Каскадзёры ў космасе (Kaskadzyory w kosmasye)
Каханне планет
Кормны i надворны (Kormny i nadvorny)
Кот на лаўрах (Kot na lawrakh)
Крэда халтуршчыка ў паэзіі (Kreda khalturshchyka w paezii)
Кувада (Kuvada)
Курортны верш (Kurortny vyersh)
Лісі хвост і воўчы клык (Lisi khvost i vowchy klyk)
Ліслівае цяля (Lislivaye tsyalya)
Лётчык i Блыха (Lyotchyk i Blykha)
Леў-вегетарыянец (Lyew-vyehyetaryyanyets)
Мандат (Mandat)
Матыль і чарвяк (Matylʹ i charvyak)
Махальнік Іваноў (Makhalʹnik Ivanow)
Мачаха (Machakha)
Мода (Moda)
Мурашка i Жук (Murashka i Zhuk)
Мы аддзякуем (My addzyakuyem)
Мядзведзі (Myadzvyedzi)
На ананіма (Na ananima)
На Бабруйскай шашы (Na Babruyskay shashy)
На вульгарызатара (Na vulʹharyzatara)
На празаіка (Na prazaika)
Наўздагон за модаю (Nawzdahon za modayu)
Не губі сябе, дзяўчына... (Nye hubi syabye, dzyawchyna...)
Ой, не хадзі, фрыцу, дый на вечарніцу (Oy, nye khadzi, frytsu, dyy na vyecharnitsu)
Пажар (Pazhar)
Пакутнікі-сумяшчальнікі (Pakutniki-sumyashchalʹniki)
Памагаты (Pamahaty)
Партызанская ноч (Partyzanskaya noch)
Пладажорка (Pladazhorka)
Плач абывацеля (Plach abyvatsyelya)
Плывец-тэарэтык (Plyvyets-tearetyk)
Поп i Папугай (Pop i Papuhay)
Пра Цыгана i кабылу (Pra Tsyhana i kabylu)
Прыгоды Штумфа (Pryhody Shtumfa)
Развітанне сына (Razvitannye syna)
Разлюлі-люлі маліна (Razlyuli-lyuli malina)
Рак (Rak)
Рахітык (Rakhityk)
Рэжысёр і драматург (Rezhysyor i dramaturh)
Сініца (Sinitsa)
Сава, Асёл ды Сонца (Sava, Asyol dy Sontsa)
Самагоначка (П'яная гутарка) (Samahonachka (Pyanaya hutarka))
Саманадзейны Конь (Samanadzyeyny Konʹ)
Сваяўство (Svayawstvo)
Сон Гітлера (Son Hitlyera)
Спыталіся ў мяне аднойчы юнакі... (Spytalisya w myanye adnoychy yunaki...)
Старшыня (Starshynya)
Стары i Малады (Stary i Malady)
Сука ў збане (Suka w zbanye)
Сямейная спрэчка (Syamyeynaya sprechka)
Тата-Заяц (Tata-Zayats)
У літаратурных калідорах (U litaraturnykh kalidorakh)
У піўной (U piwnoy)
У Папа ды быў сабака (U Papa dy byw sabaka)
У сушні (U sushni)
Угоднiкі-маўчальнiкi (Uhodniki-mawchalʹniki)
Філосаф i рака (Filosaf i raka)
Фрыцавы трафеі (Frytsavy trafyei)
Хто спіць, той не грэшыць (Khto spitsʹ, toy nye hreshytsʹ)
Ціт заводзіць новы быт (Tsit zavodzitsʹ novy byt)
Цяп! (Tsyap!)
Чаго так гучна б’юць літаўры?.. (Chaho tak huchna bʺyutsʹ litawry?..)
Член (Chlyen)
Чорт (Chort)
Чырвоная мятла добра мяла (Chyrvonaya myatla dobra myala)
Шкірута (Shkiruta)
Шляхі да ісціны (Shlyakhi da istsiny)
Што я бачыў на «трэку» (Shto ya bachyw na «treku»)
Шчыры Поп (Shchyry Pop)
Шэпча бабка, шэпча... (Shepcha babka, shepcha...)
Эпітафія (Epitafiya)
Я быў лысым (YA byw lysym)
Я не пясняр! (YA nye pyasnyar!)
Я шаную (YA shanuyu)
Ядловец і дзераза (Yadlovyets i dzyeraza)
Язычок (Yazychok)
Як Антак стрэў «вельканоц» (Yak Antak strew «vyelʹkanots»)
Як дабіцца славы, не робячы справы (Yak dabitstsa slavy, nye robyachy spravy)
Янка і Карла (Yanka i Karla)
التعليقات