الإعلانات

Kasida o šejhu Zakiru Bektiću (الترجمة الحرفية)

Kasida o šejhu Zakiru Bektiću

Kur'an naređuje ehli zikra pitaj
Muršid nek ti Zakir bude
Dođi i ne skitaj, ja Hu! x2
 
Hazreti Muhammed uzor za njega je
Njegov sunnet Zakir čuva
Na njemu ustraje, ja Hu! x2
 
On sačuva tajnu Alijevog puta
Ko Zakira ostavi taj uzalud luta, ja Hu! x2
 
Abdul Kadir muršid ovom je sultanu
Zakir liječi svaku bolnog srca ranu, ja Hu! x2
 
Samo ime kaže da u zikru gori
Srce šejh Zakira „Allah, Allah“ zbori, ja Hu! x2
 
تم نشره بواسطة KaraulaKaraula في الأربعاء, 10/04/2019 - 14:40
تم تعديله آخر مرة بواسطة KaraulaKaraula في الخميس, 05/03/2020 - 21:29
الترجمة الحرفية
Align paragraphs

Касида о шејху Закиру Бектићу

Кур'ан наређује ехли зикра питај
Муршид нек ти Закир буде
Дођи и не скитај, ја Ху! х2
 
Хазрети Мухаммед узор за њега је
Његов суннет Закир чува
На њему устраје, ја Ху! х2
 
Он сачува тајну Алијевог пута
Ко Закира остави тај узалуд лута, ја Ху! х2
 
Абдул Кадир муршид овом је султану
Закир лијечи сваку болног срца рану, ја Ху! х2
 
Само име каже да у зикру гори
Срце шејх Закира „Аллах, Аллах“ збори, ја Ху! х2
 
شكراً!
تم نشره بواسطة Kapix 320Kapix 320 في الأربعاء, 12/05/2021 - 08:15
ترجمة اسم الأغنية
الترجمة الحرفية Kapix 320
التعليقات
Read about music throughout history