Love Script (OST) كلمات أغنية

Love Script (OST)
كلمات الأغانيالترجماتالطلبات
在你身边 (Zài nǐ shēn biān)الصينية
Love Script OST
打扰了 (Dǎ rǎo le)الصينية
Love Script OST
注定遇见 (Zhù dìng yù jiàn)الإنكليزية, الصينية
Love Script OST
笑颜 (Xiào yán)الصينية
Love Script OST
التعليقات
Read about music throughout history