Moonlight Shadow (إلى التونجية ترجم)

Advertisements

'Ata Maamaloa

Ko e me'a naa ne 'osi sio kia ai
'Ave ia mei ha 'ata maamaloa
Ne 'alu ai pe mo e fakakina mo e valoki
'Ave ia mei ha 'ata maamaloa.
 
Puli 'i ha vaitafe 'i he po Tokonaki kuo hili
Mama'o 'i he tafa'aki taha
Na'e kau'i ia 'i ha fuhu malohi
Pea 'ikai ke ne 'ilo'i ke hola mei ai.
 
Ko e ngaahi 'ovava na na'e fanafana 'i he 'efiafi
'Ave ia mei ha 'ata maamaloa
Hiva ha fasi 'o e loto mamahi mo e tangilaulau
'Ave ia mei ha 'ata maamaloa.
 
'O ne sio ha jino 'o ha me'afana pe
Mama'o mei he tafa'aki taha
Fana'i tuoono mei ha tangata kuo hola (mei he fono)
Pea 'ikai ke ne 'ilo'i ke hola mei ai.
 
Nofo au
Hufia au
'Oku ou sio koe mama'o 'i langi na
Nofo au
Hufia au
'Oku ou sio koe 'i hevani 'aho e taha.
 
Kuo hoko 'a e fa 'i he uhu
'Ave ia mei ha 'ata maamaloa
Neu sio ki ho 'imesi kuo haa
'Ave ia mei ha 'ata maamaloa.
 
'Alu 'a e ngaahi fetu'u 'i he po siliva'ia
Mama'o mei he tafa'aki taha
Te ke ha'u 'o lea kia au ki poo ni?
Pea 'ikai ke ne 'ilo'i ke hola mei ai.
 
Nofo au
Hufia au
'Oku ou sio koe mama'o 'i langi na
Nofo au
Hufia au
'Oku ou sio koe 'i hevani 'aho e taha.
 
Mama'o mei he tafa'aki taha
'I he loto 'a e fuhu na mo e tangata toko ngeau maa nima
Mamafa 'a e po kae kei mo'ui 'a e 'ataa
Pea 'ikai ke ne 'ilo'i ke hola mei ai.
 
'Ave ia mei ha 'ata maamaloa
'Ave ia mei ha 'ata maamaloa
Mama'o mei he tafa'aki taha.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
تم نشره بواسطة SilentRebel83SilentRebel83 في الثلاثاء, 04/03/2014 - 20:41
الإنكليزيةالإنكليزية

Moonlight Shadow

Collections with "Moonlight Shadow"
Mike Oldfield: Top 3
See also
التعليقات