My Way (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم
A A

راه من

النسخ: #1#2
و حالا پایان فرا رسیده
ومن با پرده آخرنمایشم روبرو هستم
دوست من به روشنی خواهم گفت
در مورد خودم آشکار میگویم آنچه از آن اطمینان دارم.
 
من زندگی را به کامل زیسته ام
من به همه کوره راهها سفر کرده ام
و بیشتر آنچه که مهمتر است
من همه را به شیوه خود انجام دادم
 
افسوس که من چیز اندکی داشته ام
اما سپس آنقدر کم که نمیتوان آن را بیان کرد
من آنچه که باید انجام میدادم
و متوجه بودم که از چیزی صرف نظر نکنم
 
من طبق نقشه پیش می رفتم
در طول کوره راه با دقت قدم بر میداشتم
و بیشتر و خیلی بیشتر از آن
من راهم را رفته ام
 
بله اوقاتی وجود داشته اند که مطمئنم تو میدانستی
وقتی لقمه بزرگتر از دهانم بر میداشتم
اما سراسر آن وقتی شکی وجود داشت
تلاشم را رها میکردم و آن را کنار میگذاشتم
با آن روبه رو میشدم و پا بر جا می ایستادم
من راهم را رفته ام
 
من عاشق بوده ام خندیده ام و گریه کرده ام
من به اندازه کافی داشته ام وگاهی هم سهمی در باختن داشته ام
و حالا در جایی که اشکهایم فرو کش کرده اند
من همه چیز را خنده دار میبینم
 
وقتی فکر میکنم همه چیز را انجام داده ام
و ممکن است بدون هیچ خجالتی بگویم
آه نه نه من
من به راه و روش خود رفتم
 
یک مرد برای چه وجود دارد؟ او چه دارد؟
اگر او خودش نباشد پس او هیچ چیزی ندارد
او باید آنچه را که واقعا احساس میکند بگوید
نه آنچه که انسان را به زانو در می آورد
یا دداشتها نشان میدهد که من چند بار دچار ضربات روحی شده ام
و بازهم به راه خود رفتم
 
تم نشره بواسطة Aleksei SherstobitovAleksei Sherstobitov في السبت, 25/11/2017 - 09:45
Added in reply to request by N.F.N.F.
الإنكليزيةالإنكليزية

My Way

التعليقات