Peppinu Mereu - Su Testamentu

الإعلانات
سردينية
A A

Su Testamentu

Como chi so a lettu moribundu
morzo trancuillu, serenu e cuntentu,
però, prima chi lasse custu mundu,
cherz’iscrier su meu testamentu
e dimando chi siat rispettadu
su disizu de s’urtimu momentu.
 
Apenas mi bidides ispiradu
inserrademi puru in battor taulas:
deo non cherzo baule forradu.
E nessune pro me ispendat paraulas
in lodare, comente bi nd’ada,
chi fintzas in sa fossa naran faulas.
 
Sa sepoltura la cherzo iscavada
foras de su comunu campusantu:
meritat gai s’anima dannada.
Non permitto a s’ipocritu piantu
de benner a mi fagher cumpanzia
cando so sutta ’e su funebre mantu.
 
Però si b’at persona cara e pia,
semplicemente, sentza pompa vana,
retzitet una santa avemaria.
Muda s’istet sa funebre campana,
non permitto su cantu, ne su teu,
de sa niedda ipocrita suttana.
 
Deo non so marranu, creo in Deus
proite m’an imparadu a l’istimare
dae minore mama e babbu meu.
Però sos corbos los lasso bolare
bestidos de terrena fintzione,
manc’a mortu nde cherzo fentomare.
 
E tantu in custa misera persone
b’at pagu pulpa ’e faghere bicada,
tenidebolla s’assolutzione.
S’anima mia tant’est già purgada;
pro su tantu patire at meritadu
su chelu, si est beru chi bi nd’at.
 
Si pro casu unu paccu sigilladu
agatades, domando, pro favore,
non siat su sigillu profanadu.
Cuntenet un’istoria de dolore:
sun litteras d’un’isfortunada,
durche poema d’unu veru amore.
 
Duos ritrattos puru inie b’at:
unu est de s’amorosa mama mia,
fattu sa die chi l’an sepultada;
s’ateru est de s’anzone chi tenìa
in coro, cun amore tantu forte,
chi m’at leadu vida e pitzinnìa.
 
De cuss’amore nde tenzo sa morte,
a s’ora de sa vida sa prus bella.
Ah! Decretu fatale e dura sorte.
Tue, in battor muros de una cella,
ses pranghende e preghende in segretu,
pover’isconsolada verginella!
 
E deo moribundu so in lettu:
[…]adu
morzo sentza pecados in su pettus.
No apo mortu, no apo furadu,
morzo senza pecados birgonzosos,
perdono, non cherz’esser perdonadu.
 
Deo perdono cuddos ischiffosos
chi de su male meu an fattu isciala
cun sos libellos ignominiosos.
Perdono s’infamante limba mala,
cudda chi de velenu m’at bochidu
tantu pro m’ider cun sa rughe a pala.
 
Perdono cuddos chi s’an divididu
unu biculu ’e pane chi tenìa
a s’ora chi m’an bidu prus famidu.
In mesu a tantos ramos de olìa
deo cherz’esser su ’e sa cicuta,
pro imbolare un frastimu ebbia:
 
a chie m’at causadu custa rutta,
bivat chent’annos ma paralizadu,
dae male caducu e dae gutta!
Custu frastimu est pesadu e pensadu
prite ca morrer non depìa ancora,
comente morzo de coro airadu.
 
Serpentes viles, perfidas coloras
fatt’azis de prunitza avvelenada
una foresta in su regnu ’e Flora.
E cando m’azis bidu chentz’ispada
o viles, azis tentu s’atrivida
dandemi sa funesta pugnalada.
 
E como a sos istremos de sa vida,
pro ricumpensa de s’attu villanu
bos do sa tremenda dispedida.
Peppe Mereu bos tocat sa manu.
 
تم نشره بواسطة HampsicoraHampsicora في الثلاثاء, 04/11/2014 - 18:09
تم تعديله آخر مرة بواسطة HampsicoraHampsicora في الجمعة, 07/11/2014 - 16:18
شكراً!

 

الإعلانات
فيديو
ترجمة اسم الأغنية
Peppinu Mereu: Top 3
التعليقات