الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية

  • الفنان: Alyona Alyona
  • الأغنية: Рибки (Rybky)
  • طلب: الأوكرانية → الإنكليزية
الأوكرانية/Romanization
A A

Рибки

[Інтро]
Ти чуєш, моряк?
Пливи, пливи сюди!
Пливи, пливи сюди!
Ха-ха-ха-ха.... є, є, є!
 
[Приспів]
Мої рибки за склом (що, є)
Рибки за склом (так)
Рибки за склом (у)
Рибки-рибки-рибки
Мої рибки за склом (що, є)
Рибки за склом (так)
Рибки за склом (у)
Рибки-рибки-рибки
 
[Куплет]
Рибу не лякає шерсть,
Мою рибу не назве ніхто шкурою (да-да)
Риба там десь, має честь,
Вона плаває під водою у раю.
Риба має зелень, має корм.
Рибка тебе манить маяком.
І ти плаваєш, плаваєш, плаваєш –
Шторм переверне твоє судно вверх-дном (а)
Маєш мілину під ногами,
Ще не затонув, та ковтнув ноти – гами.
Твій крик занімів, ти б хотів, та не вмів –
Не співають півні! Риба бачить на дні
Як ти тонеш. Боже, в поміч!
Риба блищить, а ти сліпнеш. Ти гоніш!
Риба так виляє хвостом, на всі сто!
Рибка заманила на дно Жака Іва Кусто (оу)
 
[Брідж]
Ти кидаєш слова по воді,
І вони, як каміння, відразу на дно (оу-оу)
Твій дешевий товар, ніби тінь,
Його швидко замінять як фазу на нуль.
Ти тікаєш від них. Ти вважаєш що зник.
Одягаєш, як маску шолом (ага)
Але кожна із них спалахне, як сірник,
Хоча є під водою за склом.
 
[Приспів]
Мої рибки за склом (що, є)
Рибки за склом (так)
Рибки за склом (у)
Рибки-рибки-рибки
Мої рибки за склом (що, є)
Рибки за склом (так)
Рибки за склом (у)
Рибки-рибки-рибки
Мої рибки-рибки-рибки (а)
Рибки-рибки-рибки (а)
Рибки-рибки-рибки (ай)
Рибки-рибки-рибки
Мої рибки-рибки-рибки (а)
Рибки-рибки-рибки (а)
Рибки-рибки-рибки (ай)
Рибки-рибки-рибки
 
[Аутро]
Мої рибки хочуть світла, плавлять лід та мають кеш!
Вони тримають вхід – для всіх своїх немає меж
Розправлять плавники, їх синій кит як оберіг.
Рибки роблять сніг та мають всіх, хоча без ніг.
 
الإنكليزية

 

Login or register to post translation
التعليقات