الإعلانات

الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية

  • الفنان: Ugo Foscolo
  • الأغنية: Perché taccia
  • طلب: الأيطالية → الكاتلونية
  • تعليقات الناشر:

    Traduzione fedele al testo originale italiano in lingua catalana

  • الترجمات الهنغارية
الأيطالية
A A

Perché taccia

Perché taccia il rumor di mia catena
di lagrime, di speme, e di amor vivo,
e di silenzio; ché pietà mi affrena
se di lei parlo, o di lei penso e scrivo.
 
Tu sol mi ascolti, o solitario rivo,
ove ogni notte amor seco mi mena,
qui affido il pianto e i miei danni descrivo,
qui tutta verso del dolor la piena.
 
E narro come i grandi occhi ridenti
arsero d’immortal raggio il mio core,
come la rosea bocca, e i rilucenti
 
odorati capelli, ed il candore
delle divine membra, e i cari accenti
m’insegnarono alfin pianger d’amore.
 
ترجمات أخرى للأغنية "Perché taccia"
التعليقات