الإعلانات

Sad song (إلى البلغارية ترجم)

الإنكليزية
A A

Sad song

You and I,
We're like fireworks and symphonies exploding in the sky,
With you, I'm alive,
Like all the missing pieces of my heart,
They finally collide,
So stop right here in the moonlight,
Cause I don't ever wanna close my eyes,
 
Without you, I feel broke
Like I'm half of a whole,
Without you, I've got no hand to hold,
Without you, I feel torn,
Like a sail in a storm,
Without you, I'm just a sad song,
I'm just a sad song,
 
With you, I fall,
It's like I'm leaving all my past,
in silhouettes up on the wall,
 
With you,
I'm a beautiful mess,
It's like we're standing hand in hand with all our fears up on the edge,
 
So stop time right here in the moonlight,
Cause I don't ever wanna close my eyes,
 
Without you, I feel broke
Like I'm half of a whole,
Without you, I've got no hand to hold,
Without you, I feel torn,
Like a sail in a storm,
Without you, I'm just a sad song,
 
You're the perfect melody,
The only harmony,
I wanna hear,
You're my favorite part of me,
With you standing next to me,
I've got nothing to fear,
 
Without you, I feel broke
Like I'm half of a whole,
Without you, I've got no hand to hold,
Without you, I feel torn,
Like a sail in a storm,
Without you,
Yeah, I'm just a sad song,
 
Without you, I feel broke
Like I'm half of a whole,
Without you, I've got no hand to hold,
Without you, I feel torn,
Like a sail in a storm,
Without you, I'm just a sad song,
I'm just a sad song,
 
تم نشره بواسطة Dalia-liaDalia-lia في الأربعاء, 30/11/2016 - 19:23
إلى البلغارية ترجمالبلغارية
Align paragraphs

Тъжна песен

Ти и аз
сме като фойерверки и симфонии, експлодиращи в небето.
С теб аз съм жив.
Сякаш всички липсващи парченца от сърцето ми
най-сетне съвпадат.
Затова поспри тук, под лунната светлина.
Защото повече не искам да затварям очи.
 
Без теб се чувствам сломен,
сякаш съм половината от едно цяло.
Без теб, няма кого да държа за ръка.
Без теб се чувствам разкъсан
като платно в буря.
Без теб, аз съм просто тъжна песен.
Аз съм просто тъжна песен.
 
С теб аз утихвам.
Сякаш оставям цялото си минало
в силуетите на стената.
 
С теб
аз съм красива бъркотия.
Сякаш стоим ръка за ръка с всичките си страхове, на ръба.
 
Затова спри времето точно тук, под лунната светлина.
Защото повече не искам да затварям очи...
 
Без теб се чувствам сломен,
сякаш съм половината от едно цяло.
Без теб, няма кого да държа за ръка.
Без теб се чувствам разкъсан
като платно в буря.
Без теб, аз съм просто тъжна песен.
 
Ти си перфектната мелодия.
Единствената хармония,
която искам да слушам.
Ти си моята любима част от мен.
Когато стоиш до мен
няма от какво да се страхувам.
 
Без теб се чувствам сломен,
сякаш съм половината от едно цяло.
Без теб, няма кого да държа за ръка.
Без теб се чувствам разкъсан
като платно в буря.
Без теб...
Да, аз просто съм тъжна песен.
 
Без теб се чувствам сломен,
сякаш съм половината от едно цяло.
Без теб, няма кого да държа за ръка.
Без теб се чувствам разкъсан
като платно в буря.
Без теб, аз съм просто тъжна песен.
Аз съм просто тъжна песен.
 
شكراً!

* Don't forget to click 'Thanks' if I helped you
* Не пропускайте да благодарите, ако съм ви била полезна

-------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © RaDeNa
This translation is protected by copyright law.
All rights reserved. / Всички права запазени.

تم نشره بواسطة RaDeNaRaDeNa في الأحد, 01/03/2020 - 08:45
التعليقات
Read about music throughout history