الإعلانات

Various Artists - King's Supreme

  • الفنان: Various Artists
  • الأغنية: King's Supreme
  • الترجمات الإنكليزية
الاسبانية, الأيطالية
A A

King's Supreme

[Strofa 1: El Raton]
Yo no aguanto la gente que me juzga
Que el chisme siempre busca (busca)
Que estoy acostumbrado si nada te mereces
Con estupideces no te quedas en pie
Dame una razon para ritirarme para yo callarme
Para que acontentarme
Camino sobre las paredes flow parkour
En medio de la jungla like Betancourt
Lejos da los michos vivo a lado a bichos
Entre los llantos de viejas y mijos
Desde pequeñito mi nombre calladito
Viaja por los barrios y sus gritos
Se vuelve a tu cama y prende la luz
Yo soy el demonio que voltea tu cruz
Mas speed que en Speed
Flow panico como una bomba dentro al bus
 
[Strofa 2: Ensi]
Ti hanno detto che la scena era defunta?
Ma nell'acciaio batte ancora un cuore come Gundam
Come Cassano a questa scena do un'aggiunta
Il flow miete come un machete nella giungla
Si allunga come Dhalsim
La lista degli scazzi è proporzionale ai traguardi
E se mi chiedi "fra quanti anni farai il salto avanti"
So che forse non lo farò mai
Ma sto fra i mostri come Frankenstein, mister
La mia banda suona live al Titty Twister
Vieni stasera, sister, con i tuoi amici hipster
Le ossa gli faranno crock tipo Cipster
Ho mille rime che ti incollano alla sedia tipo un thriller
Rap Frank Miller, tu fai ridere, Ben Stiller
E non fare l'indiano se c'hai davanti Tex Willer
 
[Ritornello: Salmo]
Hai mai sentito parlare del crew Ma-Ma-Machete?
Taglia le teste tipo Mujaheddin
Hardcore sul beat, siamo king's supreme
'Sta gente lo sa come va
Sul palco nessuna pietà
E questo è tutto quello che ho
(Tutto quello che ho)
 
[Strofa 3: En?gma]
Come sempre qui s'è fatta l'ora tarda
Lo capisco dalla vista che s'appanna
Io creo labirinti in audio
Sono il minotauro che fotte con Arianna, ah
Dentro piango, ma
Mi faccio forte dentro con la musica nell'anima
Ciò che scrivo prende vita e si agita
Quando rimo appare Satana a Fatima
Genuflessi per la vita che lacera
Capoversi tipo codici in algebra
Per evidenziare un ambiente da rifare
Dalla cattedrale alla cattedra
Generazioni che continuano a perdersi
E quanti corpi vedi con la scritta "Vendesi"?
Quanti colpi ancora prima di riprenderci?
Ma non ci sterminerete come i Kennedy
 
[Strofa 4: Bassi Maestro]
Yeah, rimaniamo con i piedi a terra
Con i medi in vista e siamo ancora in guerra
Come i cazzo di Spartani, più dopato di Pantani
Non mi vedi nemmeno a due metri
E non ti meriti che alzo le mani
Non ho metriche, ma tsunami
Giro solo con i veri e tu mi ami
Sono stufo di chi cataloga, di chi dialoga
Di chi vive di bugie in una favola
Sono stufo di chi intavola discussioni
Senza arrivare mai alle conclusioni
Questi suoni sono contusioni
Sono morti bianche per i tuoi padroni
Siamo quelli che li sfruttano chiamaci papponi
Ti opponi? Tu muori!
 
[Ritornello: Salmo]
Hai mai sentito parlare del crew Ma-Ma-Machete?
Taglia le teste tipo Mujaheddin
Hardcore sul beat, siamo king's supreme
'Sta gente lo sa come va
Sul palco nessuna pietà
E questo è tutto quello che ho
(Tutto quello che ho)
 
[Strofa 5: Rocco Hunt]
Accatt' o' diplom' c' 'e sorde de' live
Ogni testo è 'na bomb, nun sacc' se 'o saie
'A voce s'espand, appicc' stu blunt
'A notte m'addorm pe' guaie
So' jianc' 'sti vis', 'a bamba v'accis'
Fumat' o' Cheese, I can fly
Puortem' 'a weed, puort' 'a tequila
O' crack t'accir' si t' 'o faie
Scinn' o' sistem' e appara 'e papel'
Luntan' de machin' ner' (accort!)
E' falc' so' 'nfam', n' 'e vir' 'e ce stann'
Luntan' da tattich' e schem'
Abbasc' o' purton' tra Dash e gummun'
L'affann' n' è buon', s'affoll' o' piazzal'
Chi spenn' e se pogn', chi, invec', s' 'o tir'
Chi, invece, smscell' cu l'uocchie o' cuntrario
 
[Strofa 6: Gemitaiz]
Quando entro su un pezzo dicono:
"Guarda 'sto pezzo di merda
Ha ucciso la traccia un'altra volta
Fuma canne che sembrano scimitarre, c'ha le rime zarre
Sfidalo e ti viene la febbre come a Travolta"
Dicono che copio gli americani
Solo perché in attacco fanno schifo
E non sanno come difende'
Sto col numero 9, più o meno dove tu non arrivi mai
Ti chiedi: "Questo qua i flow dove li prende?"
Ma chissà, forse li invento?
Siamo poveri di cash, ma ricchi di rap, we stickin'it up
Ogni rima di Gemitaiz è grossa come il culo di Nicki Minaj
Stronzo, ti batto, anche se visibilmente molto più fatto
Ogni rima tua è sotto al sette
Io la metto sotto al sette
Colpo di tacco (ciao)
 
[Ritornello: Salmo]
Hai mai sentito parlare del crew Ma-Ma-Machete?
Taglia le teste tipo Mujaheddin
Hardcore sul beat, siamo king's supreme
'Sta gente lo sa come va
Sul palco nessuna pietà
E questo è tutto quello che ho
(Tutto quello che ho)
Hai mai sentito parlare del crew Ma-Ma-Machete?
Taglia le teste tipo Mujaheddin
Hardcore sul beat, siamo king's supreme
'Sta gente lo sa come va
Sul palco nessuna pietà
E questo è tutto quello che ho
(Tutto quello che ho)
 
شكراً!
تم نشره بواسطة Henry1998Henry1998 في الخميس, 21/03/2019 - 07:24

 

الإعلانات
فيديو
ترجمة اسم الأغنية
مصطلحات من "songName@"
التعليقات
Read about music throughout history