راه به جایی بردن

Публикувано от ahmad aziz в ср., 03/06/2020 - 13:14

Meanings of "راه به جایی بردن"

персийски

نتیجه داشتن

обяснено от ahmad azizahmad aziz на ср., 03/06/2020 - 13:14
Explained by ahmad azizahmad aziz