ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ - Va Bene (превод на испански)

Реклама
арабски

ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ - Va Bene

من صغري نسوفري كابر نابولي طانو
لي يكره مايقاري خلي العديان يقولو
لحقوني لداري خويا دا الغاشي مالو
دنيا قراتني بلي لعديان يبانو
 
ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ الجي وهران ﻭﻻ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻧﺮﺳﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﻧﺠﻲ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﺗﺸﻴﻨﻮ
ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﺪﺭﺓ ﺧﺎﻃﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﺍﻧﻲ
 
ﻣاﻨﻴﺶ ﺣﺮﺍﻳﻤﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺟﻠﺔ ﻓﻴﻨﻲ
ﻧﻤﺸﻲ ﺑﺪﺭﺍﻫﻤﻲ ﻭﻳﻦ ﻣﻨﺮﻭﺡ ﺭﺍﺳﻲ ﻋﺎﻟﻲ
ﺣﺒﺎﺑﻲ ﻻﻓﺎﻣﻲ ﻧﺎﺳﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻲ
ﺟﺎﻣﻲ ﻻ ﺷﻮﻧﺠﻲ ﺭﺍﻫﻢ ﺩﻳﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ
 
ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ الجي وهران ﻭﻻ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻧﺮﺳﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﻧﺠﻲ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﺗﺸﻴﻨﻮ
ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﺪﺭﺓ ﺧﺎﻃﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﺍﻧﻲ
 
ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺰﺍﻝ ﻟﻨﻘﺎﺳﻲ
ﺧﺎﻳﻒ ﻟﻨﺒﺎﺻﻲ ﻭﻧﺪﻳﺮ ﻣاقاﻟﻲ ﺭﺍﺳﻲ
ﺿﺮﻱ ﺩﺧﻼﻧﻲ ﻭﺷﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ
ﺭﺑﻲ الفوقاني ﻫﻮ اللي ﻳﺪﺍﻭﻱ ﺣﺎﻟﻲ
 
ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ الجي وهران ﻭﻻ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻧﺮﺳﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﻧﺠﻲ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﺗﺸﻴﻨﻮ
ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﺪﺭﺓ ﺧﺎﻃﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﺍﻧﻲ
 
ﻣﻦ ﺻﻐﺮﻱ ﻧﺴﻮﻓﺮﻱ ﻛﺎﺑﺮ نابولي ﺘﺎﻧﻮ
ﻟﻲ يكره مايقاري ﺧﻠﻲ ﻟﻌﺪﻳﺎﻥ ﻳقولو
ﻟحقوﻧﻲ ﻟﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﻳﺎ ﺩا ﻟﻐﺎﺷﻲ ﻣﺎﻟﻮ
ﺩﻧﻴﺎ ﻗﺮﺍﺗﻨﻲ ﺑﻠﻲ ﻟﻌﺪﻳﺎﻧﻲ ﻳﺒﺎﻧﻮ
 
ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ الجي وهران ﻭﻻ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻧﺮﺳﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﻧﺠﻲ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﺗﺸﻴﻨﻮ
ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﺪﺭﺓ ﺧﺎﻃﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﺍﻧﻲ
 
Публикувано от houda.beatricehouda.beatrice в съб., 06/09/2014 - 04:06
превод на испанскииспански
Подравни параграфите
A A

Va bene

من صغري نسوفري كابر نابولي طانو
لي يكره مايقاري خلي العديان يقولو
لحقوني لداري خويا دا الغاشي مالو
دنيا قراتني بلي لعديان يبانو
 
ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ الجي وهران ﻭﻻ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻧﺮﺳﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﻧﺠﻲ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﺗﺸﻴﻨﻮ
ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﺪﺭﺓ ﺧﺎﻃﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﺍﻧﻲ
 
ﻣاﻨﻴﺶ ﺣﺮﺍﻳﻤﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺟﻠﺔ ﻓﻴﻨﻲ
ﻧﻤﺸﻲ ﺑﺪﺭﺍﻫﻤﻲ ﻭﻳﻦ ﻣﻨﺮﻭﺡ ﺭﺍﺳﻲ ﻋﺎﻟﻲ
ﺣﺒﺎﺑﻲ ﻻﻓﺎﻣﻲ ﻧﺎﺳﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻲ
ﺟﺎﻣﻲ ﻻ ﺷﻮﻧﺠﻲ ﺭﺍﻫﻢ ﺩﻳﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ
 
ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ الجي وهران ﻭﻻ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻧﺮﺳﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﻧﺠﻲ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﺗﺸﻴﻨﻮ
ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﺪﺭﺓ ﺧﺎﻃﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﺍﻧﻲ
 
ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺰﺍﻝ ﻟﻨﻘﺎﺳﻲ
ﺧﺎﻳﻒ ﻟﻨﺒﺎﺻﻲ ﻭﻧﺪﻳﺮ ﻣاقاﻟﻲ ﺭﺍﺳﻲ
ﺿﺮﻱ ﺩﺧﻼﻧﻲ ﻭﺷﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ
ﺭﺑﻲ الفوقاني ﻫﻮ اللي ﻳﺪﺍﻭﻱ ﺣﺎﻟﻲ
 
ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ الجي وهران ﻭﻻ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻧﺮﺳﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﻧﺠﻲ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﺗﺸﻴﻨﻮ
ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﺪﺭﺓ ﺧﺎﻃﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﺍﻧﻲ
 
ﻣﻦ ﺻﻐﺮﻱ ﻧﺴﻮﻓﺮﻱ ﻛﺎﺑﺮ نابولي ﺘﺎﻧﻮ
ﻟﻲ يكره مايقاري ﺧﻠﻲ ﻟﻌﺪﻳﺎﻥ ﻳقولو
ﻟحقوﻧﻲ ﻟﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﻳﺎ ﺩا ﻟﻐﺎﺷﻲ ﻣﺎﻟﻮ
ﺩﻧﻴﺎ ﻗﺮﺍﺗﻨﻲ ﺑﻠﻲ ﻟﻌﺪﻳﺎﻧﻲ ﻳﺒﺎﻧﻮ
 
ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ الجي وهران ﻭﻻ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻧﺮﺳﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﻧﺠﻲ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﺗﺸﻴﻨﻮ
ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﺪﺭﺓ ﺧﺎﻃﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺗﻲ ﻓﺎ ﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﺍﻧﻲ
 
Публикувано от Zulay CandoZulay Cando в четв., 19/11/2015 - 21:17
Още преводи на „ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ - Va Bene“
испански Zulay Cando
Моля, помогнете с превода на „ﻓﺎﺑﻴﻨﻲ - Va Bene“
Коментари