Текстове на песни на Babasónicos

Текстове на песниПреводиЗаявки
4 AMиспански
Miami
английски
немски
Aduana de palabrasиспански
Romantisísmico
френски
Árbol palmeraиспанскифренски
Caprichoиспански
Anoche
английски
френски
Carismáticoиспански
Anoche
английски
френски
Casualidadиспанскианглийски
френски
Celofánиспански
Romantisísmico
френски
Clase gataиспански
Groncho (2000)
Como eran las cosasиспански
Mucho (2008)
английски
китайски
френски
Convoyиспански
Babasónica
английски
немски
италиански
португалски
фински
японски
Coralcarazaиспански
Trance Zomba
D-Generación испански
Pasto
английски
френски
Deléctricoиспански
Jessico
английски
турски
френски
Demasiadoиспански
Groncho (2000)
Desfachatadosиспански
Miami
английски
Deshorasиспански
A Propósito
английски
китайски
Drogas... ¿para qué?испански
Groncho
английски
Egocriptaиспански
Babasonica
английски #1 #2
El adversarioиспански
Babasonica
английски
френски
El colmoиспански
Anoche (2005); Luces (2007)
английски
китайски
френски
руски
El Loco испански
Jessico
английски
китайски
френски
El médiumиспански
Dopádromo
английски
El playboyиспански
Miami
английски
френски
El pupiloиспански
A propósito(2011)
китайски
El súbitoанглийски
Groncho (2000)
El sumumиспански
Miami
английски
En privadoиспански
A propósito (2011)
английски
френски
Escamasиспански
Mucho
английски
Estertorиспански
Infame (2003)
френски
Gronchóticaиспански
Dopádromo
английски
Ideasиспански
A Propósito(2011)
английски
китайски
френски
Irresponsablesиспански
Infame
английски
La lanzaиспански
Romantisísmico (2013)
китайски
френски
La pinchetaиспански
Groncho (2000)
La preguntaиспански
Discutible
френски
Las demasиспански
Mucho
английски
френски
Los calientesиспански
Jessico
английски #1 #2
Malónиспански
Trance Zomba
английски #1 #2
френски
Mantel bucólico испански
Las mantenidas sin sueño
Microdancingиспански
Mucho
английски
Montañas de aguaиспански
Trance Zomba
английски
френски
Muñeco de Haiti испански
A propósito
английски
Nosotrosиспански
Mucho (2008)
китайски
Parafinadaиспански
Babasónica
английски
немски
Patinador sagradoиспански
Trance Zomba
английски
Pavadasиспански
Groncho (2000)
Pendejo испански
Jessico
английски
Perfume casinoиспански
Dopadromo
английски
френски
Pijamasиспански
Mucho
английски #1 #2
китайски
френски
Pop Silviaиспански
Groncho (2000)
Promotoraиспански
Groncho (2000)
Puestoиспански
Anoche
английски
френски
Putitaиспански
Infame
английски #1 #2
китайски
френски
руски
Risaиспански
Infame
английски
френски
Rubíиспански
Jessico
английски
Seis vírgenes descalzasиспански
Babasónica
английски
Sol naranjaиспански
Pasto (1992)
английски
френски
Su ciervoиспански
Dopadromo
английски #1 #2
немски
Un Flashиспански
Anoche
английски
Valle de Valiumиспански
Miami
английски
немски
португалски
турски
френски
сръбски
Vampiиспански
Impuestos de Fe
английски
френски
Y qué?испански
Infame (2003)
английски
китайски
Yeguaиспански
Anoche
английски
китайски
френски
Zumbaиспански
Dopádromo
английски
¡Viva Satana!испански
Dopádromo
английски
френски
Коментари
Read about music throughout history