Birmingham (превод на Английски)

Advertisements
Шведски

Birmingham

Vi kom in till Birmingham en kväll när solen ramla ner.
Den fräste till i vattnet och sen sjönk den som en sten.
Vi var hungriga och trötta och behövde mat och ro,
så vi fråga första mänska om det fanns nånstans att bo.
”Kära vänner, vilken lycka, ni har äntli’n kommit rätt,
för på mitt hotell så bor man på ett typiskt engelskt sätt.
Vi har kokplatta på rummet, ni får pilsner dygnet runt,
och pröjsar ni i förskott blir det bara åtta pund.”
 
Birmingham, Birmingham, vilket jävla hål.
Det var så skitigt att det likna’ mest av allt en balja kol,
i Birmingham.
 
Sen på morron’ fick vi bacon av en pratsam servitris
som sa ”Yes Sir”, “No Sir”, “Thank you Sir”
på ett typiskt engelskt vis.
Hon var working-class med nio barn
och slet som tjänstehjon,
men hon röstade på Tories varje val av tradition.
Och när vi skulle gå kom chefen ut och ville skaka hand.
Han hade Union Jack på slipsen och med överklassaccent
sa han: ”Här i England är vi som en enda stor familj,
utom jobbarna, dom jävlarna, som strejkar som dom vill.”
 
Birmingham, Birmingham, svarta lungor och gas.
Dom som äger industrierna bor miltals från staden
Birmingham.
 
Sen vi irrat runt i rök och damm en timma eller så
kröp vi in på närmsta pub men klockan råkade bli två.
Alla gästerna blev utslängda, ja vi krockade i dörrn.
men jag tog en grabb i kragen och frågade varför.
”Jo, här får man kröka sej fördärvad
utom tre timmar på dan
för så vill bryggerierna som äger puben ha’t.
För dom tjänar mer ifall dom slipper skifta personal,
och själva kyrkan har välsignat våran mellanölsmoral.”
 
Birmingham, Birmingham kapitalets infektion
sprider lungcancer och kärlkramp och förgiftar en miljon
i Birmingham.
 
Och han sa: ”Vi skövlar detta land
och snart så åker vi i sjön
för vi har levt i hundrafemti år på samma gamla dröm
om att storfinansen måste få bestämma vart vi går.
Men ni är klokare i Sverige, ja det kan ni lita på.
För ni har rena hus och sjöar och ett arbetarparti
som fördelar alla vinster och bevakar industrin.
Ni har rättvisa och frihet och ni skyddar er natur,
och eran nästa statsminister lär ju va så gla’ i djur."
 
Birmingham, Birmingham, i dina spår
lär dom stora svenska städerna gå fram om några år.
För vi har samma grupp av mänskor som styr
och som skiter i hur många som spyr
i Birmingham.
 
Пуснато от CeilCeil в Нед, 06/01/2019 - 16:33
Коментари на автора:

"Birmingham" is one of Björn Afzelius' satirical songs. It is on the Fri information (Free Information) album which contained several other songs written by him. The previous Hoola Bandoola songs were mainly writtten by Mikael Wiehe.

Thanks to Maria Strand for her help editing this translation.

Подравни параграфите
превод на Английски

Birmingham

We came into to Birmingham one evening when the sun went down.
It hissed at the water and then sunk like a stone.
We were hungry and tired and needed food and quiet,
so we asked the first person if there was someplace to stay.
"Good friends, what luck, you have finally come to the right place,
because at my hotel one can stay in a typical English way.
We have cooking plates in the rooms, you can have beer day round,
and if you pay in advance it will be only eight pounds.
 
Birmingham, Birmingham, what a fucking hole.
It was so shitty that it looked most of all like a tub of coal,
in Birmingham.
 
Late in the morning we got bacon from a cute waitress
who said "Yes Sir," "No Sir," "Thank you Sir"
in a typically English way.
She was working class with nine children
and toiled like a servant,
but she voted with the Tories every election by tradition.
And when we were leaving the boss came out and wanted to shake hands.
He had a Union Jack on his tie and with a fancy accent
he said "Here in England we are like a big family,
except the workers, those devils, who strike when they want"
 
Birmingham, Birmingham, black lungs and gas.
Those who own industries live miles from the city
Birmingham.
 
Then we wandered around in smoke and dust for an hour or so
we crept into the nearest pub but the clock happened to be 2:00.
All the guests were thrown out, yes we bumped into the door
but I took a guy by the collar and asked why.
"Yes, here one can destroy himself
except three hours in the day
because that's how the breweries who own the pub have it
because they earn more in case they have to change personnel,
and the church itself has blessed our middle strength beer morals."
 
Birmingham, Birmingham the capitalists infection
spreads lung cancer and angina and poisons millions
in Birmingham.
 
And he said: "you are devastating this land
and soon we will go into the sea
because we have lived a hundred fifty years with the same old dream
that large finances must decide where we are going.
But you are wiser in Sweden, yes, you can trust it.
Because you have clean houses and lakes and a worker party
which distributes all the gains and monitors industry.
You have justice and freedom and you take care of nature
and your next Prime Minister seems to be happy with animals."
 
Birmingham, Birmingham, in your tracks
the large Swedish cities learn to go forward for many years.
Because we have the same group of people who govern
and who don't care how many who vomit
in Birmingham.
 
Пуснато от CeilCeil в Нед, 06/01/2019 - 16:33
Коментари на автора:

Björn Afzelius write the following notes about "Birmingham" in his 95 Sånger (95 Songs) book:

"Ett semesterminne från en resa på 70-talet till några an Englands stora industristäder,"

"A vacation memory from a trip in the 1970s to one of England's large industrial cities."

Björn Afzelius: Топ 3
See also
Коментари