• Arkady Mandjiev

    Богшурһас

    транслитерация

Споделяне
Font Size
калмикски
Оригинален текст

Богшурһас

Бичкн бичкн богшурһас
Бүчрин деегүр цервнә
Бичкн иньгм болхнь
Бүшмүдим шаглад өглч
 
Хар хар богшурһас
Харач деегүр цервнә
Хәәрлдг иньгм болхнь
Ханцим шаглад өглч
 
Шар шар богшурһас
Шардҗн деегүр цервнә
Сәәхнь иньгм болхнь
Шалуһим самлад өглч
 
Хавртнь урһсн бадм-цецг
Намрин сарднь шарлна
Намаг гисн чамаһан
Насни туршар мартшгов
 
транслитерация
Превод

Bogşurhas

Biçkn, biçkn bogşurhas
Büçrin deegür țervnə
Biçkn ingm bolxn
Büşmüdim şaglad öglç
 
Xar, xar bogşurhas
Xaraç deegür țervnə
Xəərldg ingm bolxn
Xanțim şaglad öglç
 
Şar şar bogşurhas
Şardcn deegür țervnə
Səəxn ingm bolxn
Şaluhim samlad öglç
 
Xavrtn urhsn badm-țețg
Namrin sardn şarlna
Namag gisn çamahan
Nasni turşar martşgov
 
Преводи на „Богшурһас ...“
транслитерация
Коментари