Русия води позорна война срещу Украйна.     Бъдете с Украйна!
  • Cook Islands Māori Alphabet Song

Споделяне
Размер на шрифта
Оригинално заглавие (без транслитерация)

Текст на „Cook Islands Māori Alphabet Song“

A, E, I, O, U,
A, E, I, O, U.
 
A,
Nga, ka, ma, na,
Pa, ra, ta, va.
 
E,
Nge, ke, me, ne,
Pe, re, te, ve.
 
I,
Ngi, ki, mi, ni,
Pi, ri, ti, vi.
 
O,
Ngo, ko, ko, no,
Po, ro, to, vo.
 
U,
Ngu, ku, mu, nu,
Pu, ru, tu, vu.
 

 

Коментари