Men at Work - Down Under (превод на Персийски)

превод на Персийски

سرزمین ماوراء پائین، استرالیا و نیوزلند

در طول سفری با یک فولکس واگن قراضه
در میان جاده ای مغشوش و پر از زامبی
خانم عجیبی را ملاقات کردم، او مرا دستپاچه کرد
او مرا با خود به داخل برد و بهم صبحانه داد
او چنین گفت
 
آیا تو از سرزمین ماوراء پائین هستی؟
که در آنجا زنها میدرخشند و مردها چپاول میکنند؟
آیا صدای، صدای غرش رعد را نمیشنوی؟
تو بهتره بدوی، تو بهتره پناه بگیری
 
خریدن نان از مردی در بروکسل
قدش نزدیک دو متر با هیکلی عضلانی
من گفتم: به زبان من میتونی صحبت کنی؟
او فقط لبخندی زد و یک ساندویچ غذای استرالیایی بهم داد و گفت
 
من از سرزمین ماوراء پائین میایم
جایی که آبجو در جریان است و مردها تفکیک میکنند
آیا صدای، صدای غرش رعد را نمیشنوی؟
تو بهتره بدوی، تو بهتره پناه بگیری
 
در خلوتگاهی در بمبئی دراز کشیده و فک سست و چیز زیادی برای گفتن نیست
من به آن مرد گفتم: آیا تو داری سعی میکنی مرا اغوا کنی چونکه من از سرزمین وفور و فراوانی میایم؟
و او چنین گفت
 
اوه! آیا تو از سرزمین ماوراء پائین هستی؟
که در آنجا زنها میدرخشند و مردها چپاول میکنند؟
آیا صدای، صدای غرش رعد را نمیشنوی؟
تو بهتره بدوی، تو بهتره پناه بگیری
 
زندگی در سرزمین ماوراء پائین
که در آنجا زنها میدرخشند و مردها چپاول میکنند؟
آیا صدای، صدای غرش رعد را نمیشنوی؟
تو بهتره بدوی، تو بهتره پناه بگیری
 
زندگی در سرزمین ماوراء پائین
که در آنجا زنها میدرخشند و مردها چپاول میکنند؟
آیا صدای، صدای غرش رعد را نمیشنوی؟
تو بهتره بدوی، تو بهتره پناه بگیری
 
زندگی در سرزمین ماوراء پائین
که در آنجا زنها میدرخشند و مردها چپاول میکنند؟
آیا صدای، صدای غرش رعد را نمیشنوی؟
تو بهتره بدوی، تو بهتره پناه بگیری
 
زندگی در سرزمین ماوراء پائین
که در آنجا زنها میدرخشند و مردها چپاول میکنند؟
آیا صدای، صدای غرش رعد را نمیشنوی؟
تو بهتره بدوی، تو بهتره پناه بگیری
 
Пуснато от N.F. в Четв, 05/10/2017 - 02:41
Английски

Down Under

Моля, помогнете "Down Under" да бъде преведена
Collections with "Down Under"
Men at Work: Топ 3
See also
Коментари