Everything Burns (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски
A A

همه چیز می سوزه

او تنها نشسته است
 
با خودش آواز می خواند تا بخوابد
 
با یاد قول و قرار هایی پیچیده
 
که به نظر می آید به هیچ کدامشان عمل نشده است
 
او دیگر برای خودش گریه نمی کند
 
هیچ اشکی برای شستشو ی گونه هایش نمی آید
 
فقط یادداشت های کاغذ های سفید باقی مانده اند!
 
احساسات گمراه کننده اند
 
اما او می خواند...
 
تا این که همه چیز بسوزد
 
تا این که همه جیغ بکشند
 
دروغ هایشان را می سوزانم
 
رؤیا هایم را می سوزانم
 
تمام این نفرت ها
 
و تمام این درد ها
 
همه را خواهم سوزاند
 
به خاطر این که خشم در چشمانم موج می زند
 
تا این که همه چیز بسوزد...
 
بی توجه در مسیر زندگی قدم بر می دارد
 
می داند که هیچ کس مراقب او نیست
 
کلی سعی می کند تا تغییر کند
 
اما هیچ کس او را آن جا نمی بیند
 
و او هم چنان می خواند...
 
تا این که همه چیز بسوزد
 
تا این که همه جیغ بکشند
 
دروغ هایشان را می سوزانم
 
رؤیا هایم را می سوزانم
 
تمام این نفرت ها
 
و تمام این درد ها
 
همه را خواهم سوزاند
 
به خاطر این که خشم در چشمانم موج می زند
 
تا این که همه چیز بسوزد...
 
تا این که همه چیز بسوزد
 
همه چیز بسوزد
 
محو شدنشان را تماشا می کنم
 
همه جیغ می کشند
 
و من محو شدنشان را تماشا می کنم
 
وقتی همه جیغ می کشند
 
دروغ هایشان را می سوزانم
 
رؤیا هایم را می سوزانم
 
تمام این نفرت ها
 
و تمام این درد ها
 
همه را خواهم سوزاند
 
به خاطر این که خشم در چشمانم موج می زند
 
تا این که همه چیز بسوزد
 
همه چیز بسوزد
 
محو شدنشان را تماشا می کنم
 
همه چیز می سوزد
 
و من محو شدنشان را تماشا می کنم
 
Пуснато от edris1000edris1000 в Четв, 05/01/2012 - 18:54
Източник на превод:
АнглийскиАнглийски

Everything Burns

Коментари