Еврен (Evren) (превод на английски)

Еврен

Тези, при които отиваш, не ще ти кажат думите, що чу от мене. Те не знаят моя език: те не знаят езика на обичта.
 
Те ще напълнят със злато светилника над ложето ти и с пъстри ветрила ще прокудят от снагата ти благовонния лъх на моите целувки.
 
Те ще премаляват от звъна на твоите гривни и ще паднат като мъртви пред сиянието на взора ти. Но никой не ще ти каже: „Ти ставаш моя песен.“
 
Бурята на очите ти ще прегази много души, но никой не ще ти каже думите, що чу от мене. Те не ще ти промълвят: „Ти си наш сън.“
 
Късно е. Върви при тях.
 
Покажи ми твои тъмни пътеки.
Аз знам, че тази земя е моя душа и твоя храм.
 
(Духът ти вика ни)
 
При чиста зора.
 
Вярата в мен се погуби
И тъмни мъгли ползвах за лице
Душа ми на поле обесена виси
там в равнинния храм
 
Отделяйки се от отъпканата пътека пред мен внезапно се откри искрящ небосвод приветстващ идването ми. Бях в изначалния си дом, цветовете бяха ярки, но звездите повече, а като че ли всичко около мен беше живо. Наистина се бях скрил толкова дълбоко в себе си, че предразсъдъците ми си бяха отишли, а адското в мен се бе изпарило. Нищо друго освен светлина не ехтеше в този момент. Силата и мирисът и необяснимото играеха танц пред очите, предопределен единствено от вселенското в мен. Аз вече не бях себе си , нямаше себе си, нямаше аз. Всичко беше едно
КРАСИВО
ЦЯЛО
И ИСТИНСКО.
 
Редактирано последно от Miley_LovatoMiley_Lovato в(ъв)/на пет., 17/12/2021 - 14:40
превод на английскианглийски
Подравняване на параграфите

Evren

Those, to which you're headed to, will not say the words to you, you heard from me. They don't know my language: they don't know the language of love.
 
They will fill with gold the candlestick above your bed and with colorful fans they'll chase away from your body the fragrant breath of my kisses.
 
They will grow weak from the chiming of your bracelets and will drop dead before the shining of your gaze. But no one will tell you: "You become my song."
 
The storm of your eyes will run over many souls, but no one will say to you the words, you heard from me. They will not speak out to you: "You are our dream."
 
It's late. Go to them.
 
Show me your dark paths.
I know that this earth is my soul and your temple.
 
(Your spirit calling us)
 
At clear dawn.
 
The faith in me fell apart
And dark fogs I used for a face
My hanged spirit hangs in a field
there in the flat temple
 
Parting from the beaten track before me suddenly a sparkling sky revealed itself welcoming my arrival. I was in my destined home, the colors were bright, but the stars more so, and as if everything around me was alive. Indeed I had hidden myself so deep within, that my prejudices had gone, and the hell in me had vanished. Nothing else but light echoed at that moment. The strength and the smell and the unexplainable danced before the eyes, a dance that was predetermined solely by the universal in me. I wasn't myself no more, there was no self, no I. Everything was one
BEAUTIFUL
WHOLE
AND REAL.
 
Благодаря!
получил/а 1 благодарност

Ударете един лайк, ако ви харесва преводът! Дайте кредит, ако споделяте на други сайтове.

If sharing or using my translations on other sites link to my profile here please and give credit!

Drop a "Thanks" if you liked it! :)

Публикувано от Petar GaidarovPetar Gaidarov в(ъв)/на пет., 17/12/2021 - 14:30
Добавено в отговор на заявка, направена от StoljaroffStoljaroff
Коментари
Read about music throughout history