Текстове на песни на Fabrizio De André

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
'Â çímmaлигурски
Le nuvole (1990)
английски
италиански
турски
френски
Sardinian (southern dialects)
'Â pittimaлигурски
Crêuza de mä (1984)
английски #1 #2
италиански
немски
турски
френски
 cúmbaлигурски
Anime salve (1996)
английски
италиански
турски
 duménegaлигурски
Crêuza de mä (1984)
английски #1 #2 #3
италиански #1 #2
френски
Al ballo mascheratoиталиански
Storia di un impiegato
английски
френски
Amico fragileиталиански
Volume VIII
английски
немски
руски
турски
френски
хърватски
Amore che vieni amore che vaiиталиански
Volume 3
английски #1 #2
гръцки #1 #2
испански
каталунски
немски
полски #1 #2
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
японски
Andreaиталиански
Rimini
английски
гръцки
испански
каталунски
немски
немски (швейцарски)
полски
румънски
сръбски #1 #2 #3
турски
фински
френски
Anime salveиталиански
Anime Salve (1996)
английски
гръцки
руски
турски
френски
Ave MariaSardinian (northern dialects)
L'indiano
италиански
турски
Ave Mariaиталиански
La buona novella
английски
испански
каталунски
немски
окситански
полски
турски
Avventura a Durangoиталиански
Rimini
английски
испански
немски
португалски
турски
Ballata degli impiccatiиталиански
Tutti morimmo a stento
английски #1 #2 #3
гръцки
испански
немски
полски
португалски
турски
фински
френски
Bocca di rosaиталиански
Volume I (1967)
английски #1 #2 #3
гръцки
испански
немски #1 #2
португалски
руски
турски
френски
Cantico dei drogatiиталиански
Tutti morimmo a stento
английски
гръцки
полски
френски
Canto del servo pastoreиталиански
L'indiano
английски #1 #2
испански
немски
турски
френски
хърватски
Canzone del maggioиталиански
Storia di un impiegato
английски
гръцки
немски
турски
фински
френски
хърватски
Canzone del maggio [versione alternativa]италианскианглийски
турски
Canzone del padreиталиански
Storia di un impiegato
английски
немски
португалски
турски
френски
Canzone per l'estateиталиански
Volume 8
английски
гръцки
турски
френски
Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiersиталианскианглийски #1 #2
английски (средноанглийски)
венециански
гръцки
есперанто
иврит
испански
немски
полски
руски
турски
френски #1 #2
френски (старофренски)
английски (староанглийски)
Caro amoreиталиански
Volume I
английски
турски
френски
хърватски
Coda di lupoиталиански
Rimini
английски
испански
немски
окситански
португалски
френски
Cose che dimenticoиталиански
In direzione ostinata e contraria 1
английски
немски
турски
френски
Crêuza de mäлигурски
Crêuza de mä (1984)
английски #1 #2 #3
испански
италиански
руски
фински
френски
D'ä mê rivaлигурски
Crêuza de mä (1984)
английски
италиански
френски
Dai monti della Savoiaиталианскианглийски
немски
португалски
френски
хърватски
Delitto di paeseиталианскианглийски
френски
Desmedida plegariaиспански
BO "Ilona llega con la lluvia"
италиански
Disamistadeиталиански
Anime salve
английски
корсикански
немски
френски
Sardinian (northern dialects) #1 #2
Sardinian (southern dialects)
Sardo-corsican (Gallurese) #1 #2
Dolce Lunaиталиански
Volume VIII
английски
френски
Dolceneraиталиански, лигурски
Anime salve
английски #1 #2
испански
италиански
немски
руски
фински
френски
лигурски
Don Raffaèнеаполитанскианглийски
испански
италиански
руски
френски #1 #2
хърватски
Fila la lanaиталиански
Canzoni
английски
гръцки #1 #2
есперанто
немски
фински
френски
хърватски
Piedmontese
Fiume Sand Creekиталиански
Indiano
английски #1 #2
английски (шотландски)
есперанто
испански
каталунски
немски
полски
португалски
руски
унгарски
фински
френски
Sardinian (southern dialects)
Franziskaиталианскианглийски
испански
каталунски
немски
португалски
френски
хърватски
Geordieиталианскианглийски #1 #2
гръцки
испански
каталунски
немски
полски
френски
хърватски
японски
Giovanna d'arcoиталиански
Canzoni
английски #1 #2
френски
Girotondoиталиански
Tutti morimmo a stento
английски
гръцки
немски
португалски
фински
френски
Giugno 73италиански
Volume VIII
английски
каталунски
полски
руски
френски
хърватски
Ho visto Nina volareиталиански
Anime salve
английски
испански
немски
руски
френски
Hotel Supramonteиталианскианглийски #1 #2
испански
полски
руски
френски
Il bombaroloиталиански
Storia di un impiegato
английски
гръцки
испански
немски
португалски
руски #1 #2
турски
френски
Il fannulloneиталиански
Nuvole barocche
английски #1 #2
италиански (южни диалекти)
полски
френски
Il gorillaиталиански
Volume 3
английски #1 #2
френски
Il pescatoreиталиански
Volume 3
английски #1 #2 #3
исландски
испански
немски
португалски
руски
тонгански
фински
френски
японски
Il re fa rullare i tamburiиталиански
Volume III
английски
френски
Il ritorno di Giuseppeиталиански
La buona novella
английски
испански
полски
френски
Il sogno di Mariaиталиански
La buona novella
английски #1 #2
испански
полски
френски
Il suonatore Jonesиталиански
Non al denaro, non all'amore né al cielo
английски #1 #2 #3 #4
испански
латински
немски
полски
френски
хърватски
Il testamentoиталианскианглийски
гръцки
полски
френски
Il testamento di Titoиталиански
La buona novella
английски #1 #2 #3
гръцки
испански
немски #1 #2
полски
португалски
сицилиански
унгарски
фински
френски
хърватски
руски
Invernoиталианскианглийски #1 #2 #3 #4
полски
турски
френски
хърватски
Jamín-aлигурски
Crêuza de mä (1984)
английски
италиански
френски
Khorakhanéиталиански, цигански
Anime salve
английски #1 #2
бретонски
гръцки
немски
португалски
руски
сръбски
френски
фриулски
хърватски
L'infanzia di Mariaиталиански
La buona novella
английски
испански
полски
португалски
френски
La ballata del Michéиталиански
Volume III
английски #1 #2
венециански
иврит
испански
италиански (южни диалекти)
каталунски
немски
полски
португалски
румънски
фински
френски
La ballata dell'amore ciecoиталиански
Canzoni
английски
немски
полски
румънски
руски
френски
La ballata dell'eroeиталианскиалбански
английски
гръцки
испански
немски
полски
фински
френски
фриулски
хърватски
Piedmontese
La bella che è addormentataиталиански
Ed avevamo gli occhi troppo belli
английски #1 #2
баски (съвременен, батуа)
венециански
гръцки
есперанто
испански #1 #2
каталунски
немски
португалски
румънски
турски
фински
френски
Sardinian (southern dialects)
китайски
корейски
неаполитански
руски
японски
La bomba in testaиталиански
Storia di un impiegato
английски
турски
френски
La canzone dell'amore perdutoиталианскианглийски #1 #2 #3
гръцки #1 #2
испански
немски #1 #2
полски
португалски
румънски #1 #2
френски
хърватски
La canzone di Barbaraиталиански
Volume I
английски
испански
немски
турски
френски
хърватски
La canzone di Marinellaиталиански
Volume 3 (1968)
английски
гръцки #1 #2
испански
немски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
турски
фински
френски
хърватски
японски
La cattiva stradaиталианскианглийски
гръцки
испански
немски
португалски
руски
фински
френски
La città vecchiaиталианскианглийски #1 #2
гръцки
руски
френски
хърватски
La collinaиталиански
Non al denaro non all'amore né al cielo
английски #1 #2 #3 #4
немски
португалски
френски
La domenica delle salmeиталиански
Le nuvole
английски
испански
немски
португалски
френски
La guerra di Pieroиталианскиалбански
английски #1 #2 #3 #4 #5
бретонски
венециански
гръцки #1 #2 #3
есперанто
иврит #1 #2
испански
италиански (южни диалекти)
китайски
корейски
корсикански
латински
ломбардски #1 #2
немски
нидерландски
полски #1 #2
португалски
румънски
руски #1 #2 #3 #4
сръбски
турски
фински #1 #2
френски #1 #2
хърватски #1 #2
шведски
японски #1 #2
Piedmontese
неаполитански
сардински
La morteиталиански
Volume I
английски #1 #2
есперанто
испански
немски
полски
руски
френски
хърватски
La nova gelosiaнеаполитански
Le nuvole
английски
гръцки
испански
италиански
немски
полски
руски
украински
френски
хърватски
La stagione del tuo amoreиталиански
Volume I
английски
немски
полски
румънски
френски #1 #2
хърватски
Laudate Dominumиталиански
La buona novella
английски
немски
Laudate hominemиталиански
La buona novella
английски
немски
полски
Le acciughe fanno il palloneиталиански
Anime salve
английски
руски
френски
Le nuvoleиталиански
Le nuvole
английски
турски
френски
Le passantiиталиански
Canzoni
английски
гръцки
френски
хърватски
Le storie di ieriиталиански
Volume VIII
английски
френски
Leggenda di Nataleиталиански
Tutti morimmo a stento
английски #1 #2
испански
каталунски
полски
португалски
френски
Marcia nuzialeиталиански
Volume I
английски
полски
френски
Maria nella bottega di un falegnameиталиански
La buona novella
английски
полски
руски
фински
френски
Mégu megúnлигурски
Le nuvole (1990)
английски
италиански
френски
Monti di MolaSardo-corsican (Gallurese)
Le nuvole (1990)
английски #1 #2 #3
италиански
френски
Morire per delle ideeиталиански
Canzoni
френски
Nancyиталиански
Volume VIII
английски
френски
хърватски
Nell'acqua della chiara fontanaиталиански
Volume III
английски
френски
хърватски
Nella mia ora di libertàиталиански
Storia di un impiegato
английски
полски
турски
френски
Nuvole baroccheиталианскианглийски
полски
френски
Oceanoиталиански
Volume VIII
английски
руски
френски
Ottocentoиталиански
Le nuvole
английски #1 #2
турски
фински
френски
Parlando del naufragio della London Valourиталиански
Rimini
английски
немски
френски
Per i tuoi larghi occhiиталиански
Nuvole barocche
английски
гръцки
полски
френски
Pregadoria in GennàrgiuSardinian (southern dialects)английски
италиански
Preghiera in Gennaioиталианскианглийски #1 #2
гръцки
испански
полски
фински
френски
хърватски
Primo, secondo, terzo intermezzo италиански
Tutti morimmo a stento
английски
гръцки
френски
Prinçesaиталианскианглийски #1 #2
португалски
френски
Quello che non hoиталианскианглийски
гръцки
испански
немски #1 #2
руски
фински
френски
Recitativo / Coraleиталиански
Tutti morimmo a stento
английски
полски
френски
Riminiиталиански
Romini
английски
испански
полски
френски
Sallyиталиански
Rimini
английски
немски
сръбски
френски
Sas tres mamasSardinian (northern dialects)английски
испански
Se ti tagliassero a pezzettiиталиански
Fabrizio De André
английски #1 #2
немски
френски
Si chiamava Gesùиталиански
Volume I
английски
испански
полски
турски
френски
Sidún лигурски
Crêuza de mä (1984)
английски #1 #2
бретонски
гръцки
италиански
италиански (южни диалекти)
немски
фински
френски
шведски
Sinàn Capudàn Pasciàлигурски
Crêuza de mä (1984)
английски #1 #2
испански
италиански
неаполитански
немски
португалски
френски
Smisurata preghieraиталиански
Anime salve
английски
испански
португалски
руски
френски
Sardinian (southern dialects)
Sogno numero due италиански
Storia di un impiegato
английски
португалски
турски
френски
Spiritualиталиански
Volume I
английски
полски
френски
Suzanneиталиански
In direzione ostinata e contraria 2
английски
френски
хърватски
S’i’ fosse focoиталиански (средновековен)
Volume III
английски
английски (староанглийски)
гръцки #1 #2
испански
италиански
немски
полски
португалски
френски
шведски
японски
Terzo intermezzoиталианскианглийски
бретонски
есперанто
испански
немски
португалски
руски
френски
Tittiиталиански
In direzione ostinata e contraria
английски
френски
Tre madriиталианскианглийски #1 #2
испански
полски
сардински
сицилиански
френски
Un blasfemo (dietro ogni blasfemo c’è un giardino incantato)италиански
Non al denaro, non all'amore né al cielo
английски #1 #2 #3
френски
Un chimicoиталиански
Non al denaro non all'amore nè al cielo
английски #1 #2 #3
френски
Un giudiceиталиански
Non al denaro non all'amore né al cielo
английски #1 #2 #3 #4 #5
гръцки
испански
италиански (южни диалекти)
немски
полски
португалски
руски
френски
Un malato di cuoreиталиански
Non al denaro, non all'amore né al cielo
английски #1 #2 #3
испански
френски
Un matto (dietro ogni scemo c’è un villaggio)италиански
Non al denaro non all'amore né al cielo
английски #1 #2 #3
испански
полски
френски
японски
Un medicoиталиански
Non al denaro non all'amore né al cielo
английски #1 #2 #3 #4
полски
френски
Un otticoиталиански
Non al denaro, non all'amore né al cielo
английски #1 #2 #3
френски
Una storia sbagliataиталиански
In direzione ostinata e contraria 1
английски
гръцки
испански
немски
португалски
руски
френски
Valzer per un amoreиталиански
Nuvole barocche
английски
гръцки
полски
руски
френски
немски (централни диалекти)
Verdi pascoliиталиански
L'indiano
английски
испански
френски
Verranno a chiederti del nostro amoreиталиански
Storia di un impiegato
английски
испански
немски
френски
хърватски
Via del campoиталиански
Volume 1
английски #1 #2 #3 #4
гръцки
испански
немски
руски #1 #2
френски
хърватски
японски
Via della croceиталиански
La buona novella
английски
немски
полски
португалски
френски
Volta la cartaиталиански
Rimini
английски
гръцки
испански
немски #1 #2
френски
хърватски
Piedmontese
Zirichiltaggia (Baddu tundu)Sardo-corsican (Gallurese)
Rimini
английски
италиански
немски
френски
фриулски
Fabrizio De André в съвместни песниПреводи
Tazenda - 'Etta Abba CheluSardinian (northern dialects)испански
Mauro Pagani - Davvero davveroиталиански
Passa la bellezza
Mia Martini - Fiume Sand Creekиталианскианглийски
немски
Tazenda - Pitzinnos in sa gherraиталиански, Sardinian (northern dialects)
Limba
английски
италиански
немски
Ivano Fossati - Questi posti davanti al mareиталиански
La pianta del tè (1988)
Коментари
SkombiSkombi    втор., 24/04/2012 - 19:27

Actually, his name is spelled Fabrizio de André (Different accent of the e).

Read about music throughout history