Fading (превод на Персийски)

Реклама
превод на ПерсийскиПерсийски
A A

داری محو میشی

V1
تو گفتی که عاشقمی
اما اون فقط برای من حس چندتا کلمه رو داشت
اما این روی من جواب نمیده
دست از فکر کردن بردار ، تو میتونی ازم دور بشی
توی یه جای غریبه نشستم
اگه نمی تونستم چیزی که جلوی رومه رو ببینم
این یه رازه اما کاملا آشکاره
 
PRE HOOK
همه چیز یکسان نیست
و من برای تغییر آمادم
ادامه بده ، برو ، خدافظ ، دیگه خیلی طولش دادی
 
HOOK
نمی تونی ببینی که داری محو میشی
محو محو محو میشی
محو ، محو ، محو میشی
 
من بازوهام رو به روت باز کردم
اما آخر سر متوجه شدم
امروز امروز
خیلی دیر شده ، تو دیگه داری محو میشی
 
V2
یه جوراب بکن توی دهنت و خفه شو و انقدر حرف نزن
من داشتم فکر می کردم و بعد تصمیم گرفتم که هیچ وقت دوباره برنگردم
به هیچ وجع ، به هیچ وجع ، به هیچ وجع ، به هیچ وجع
چون دیگه خیلی خسته شدم
پسر تو منو آشفته کردی
اگه ما دوباره به هم برگشتیم
دیگه روی شانست حساب نکن
امروز امروز
من تو رو به عقب می رونم
 
PRE HOOK
همه چیز یکسان نیست
و من برای تغییر آمادم
ادامه بده ، برو ، خدافظ ، دیگه خیلی طولش دادی
 
HOOK
نمی تونی ببینی که داری محو میشی
محو محو محو میشی
محو محو محو محو میشی
 
من بازوهام رو به روت باز کردم
اما آخر سر متوجه شدم
امروز امروز
خیلی دیر شده ، تو دیگه داری محو میشی
 
BRIDGE
دیدم که درست جلوی چشم هام به یه شبح تبدیل شدی
بهم بگو یه دختر باید چی کار کنه وقتی که داره از درون گریه می کنه
من تقریبا دارم دیوونه میشم ، من از روی قطار پریدم
اگرچه درست بود یا غلط
من امشب از این جا میرم
 
HOOK
نمی تونی ببینی که داری محو میشی
محو محو محو میشی
محو ، محو ، محو میشی
 
من بازوهام رو به روت باز کردم
اما آخر سر متوجه شدم
امروز امروز
خیلی دیر شده ، تو دیگه داری محو میشی
 
Пуснато от Alice CullenAlice Cullen в Четв, 10/10/2013 - 08:42
АнглийскиАнглийски

Fading

Коментари