Fugelfrij (превод на Английски)

Advertisements
Поискал/а предложения за корекция
Фризийски

Fugelfrij

As de nacht foar my wer wekker leit,
glanzjend seft yn blau flewiel
rik ik myn wêzen ut en sjoch
yn 't skynsel fan it moanneljocht:
libben dat ik mei dy diel
 
Langut leist hjir en do sjochst my oan
eagen fol fan libbensfjoer
mei in plan al klear foar elke dei
ik hear dy sizzen: kom giest mei
tegearr' op aventoer?
 
Ik fiel dyn eagen, priuw dyn stim
do wennest yn myn hert
no fregest romte en tiid fan my
ik hear dyn tinzen: 't is foarby
do wolst romte
do wolst fugelfrij...
 
As de dei yn mei ferdreame wol
griis en skimerich ferfljocht
lit ik my dreame op gefoel
wol underweis, mar sunder doel
wer is d'ein fan dizze tocht?
 
Stadich waait de wyn de dize fuort
glydt it ljocht oer myn bestean
toant my dyn byld net skerp mar seft
ik hear dy sizzen: do hast kreft
om dyn eigen wei te gean
 
Ik fiel dyn eagen, priuw dyn stim
do wennest yn myn hert
no fregest romte en tiid fan my
ik hear dyn tinzen: 't is foarby
do wolst romte
do wolst fugelfrij...
 
Leafde is en leafde bliuwt,
ik fiel, ik kin it jaan
wa sil it hein' en haldt it fest?
wa lit it groei' yn alle rest
en romte foar us twaen?
 
Ik fiel dyn eagen, priuw dyn stim
do wennest yn myn hert
fregest romte en tiid van my
no kin ik sizze: 't is foarby
ik ha de romte
fiel my fugelfrij...
 
Ik ha de romte
fiel my fugelfrij...
 
Пуснато от DanNL в Пон, 14/04/2014 - 22:51
Подравни параграфите
превод на Английски

Free as a Bird

If the night once more lies awake for me
sparkling and soft in blue velvet
I'm starting to float and I'll see
in the reflection of the moonlight:
the life I share with you
 
Stretched out you lay here and you look at me
eyes full of 'life fire'
with a plan ready for every day
I hear you say: are you coming with me
together on an adventure
 
I feel your eyes, I taste your voice
you live in my heart
but now you ask me for some space and time
I hear your thoughts: it's over
you want space
you want to be free as a bird...
 
If the day wants to let me dream
gray and dusky it goes away
I let my feelings lead me
I'm on my way, but without destination
where's the end of this journey?
 
Slowly the wind blow away the haze
the light shines on my being
it shows me your image, not clear but vague
I can hear you say: you've got the power
to go your own way
 
I feel your eyes, I taste your voice
you live in my heart
but now you ask me for some space and time
I hear your thoughts: it's over
you want space
you want to be free as a bird...
 
Love is, and love will be
I can feel, that I can give it
who will catch it, who will hold it?
who will let it grow in rest
and make room for us two?
 
I feel your eyes, I taste your voice
you live in my heart
but now you ask me for some space and time
now I can say: it's over
I have the space
and I feel free as a bird...
 
I've got the space
and I feel free as a bird...
 
Пуснато от DanNL в Пет, 25/04/2014 - 11:35
Авторът на този превод е поискал "Предложения за корекция".
Това означава, че той/тя ще се радва да получи корекции, предложения и т.н. относно превода.
Ако владееш и двата езика от езиковата двойка, моля, остави своите коментари.
Още преводи на "Fugelfrij"
АнглийскиDanNL
See also
Коментари