Fugelfrij (превод на Холандски)

Advertisements
Фризийски

Fugelfrij

As de nacht foar my wer wekker leit,
glanzjend seft yn blau flewiel
rik ik myn wêzen ut en sjoch
yn 't skynsel fan it moanneljocht:
libben dat ik mei dy diel
 
Langut leist hjir en do sjochst my oan
eagen fol fan libbensfjoer
mei in plan al klear foar elke dei
ik hear dy sizzen: kom giest mei
tegearr' op aventoer?
 
Ik fiel dyn eagen, priuw dyn stim
do wennest yn myn hert
no fregest romte en tiid fan my
ik hear dyn tinzen: 't is foarby
do wolst romte
do wolst fugelfrij...
 
As de dei yn mei ferdreame wol
griis en skimerich ferfljocht
lit ik my dreame op gefoel
wol underweis, mar sunder doel
wer is d'ein fan dizze tocht?
 
Stadich waait de wyn de dize fuort
glydt it ljocht oer myn bestean
toant my dyn byld net skerp mar seft
ik hear dy sizzen: do hast kreft
om dyn eigen wei te gean
 
Ik fiel dyn eagen, priuw dyn stim
do wennest yn myn hert
no fregest romte en tiid fan my
ik hear dyn tinzen: 't is foarby
do wolst romte
do wolst fugelfrij...
 
Leafde is en leafde bliuwt,
ik fiel, ik kin it jaan
wa sil it hein' en haldt it fest?
wa lit it groei' yn alle rest
en romte foar us twaen?
 
Ik fiel dyn eagen, priuw dyn stim
do wennest yn myn hert
fregest romte en tiid van my
no kin ik sizze: 't is foarby
ik ha de romte
fiel my fugelfrij...
 
Ik ha de romte
fiel my fugelfrij...
 
Пуснато от DanNL в Пон, 14/04/2014 - 22:51
Подравни параграфите
превод на Холандски

Vogelvrij

Als de nacht voor mij weer wakker ligt,
glanzend zacht in blauw fluweel
Reik in mijn bestaan uit en zie
in het schijnsel van het maanlicht:
het leven dat ik met jou deel
 
Languit lig je hier en je kijkt me aan
ogen vol van levensvuur
Met een plan aan klaar voor elke dag
Ik hoor je zeggen: kom je mee
samen op avontuur?
 
Ik voel je ogen, proef je stem
Je woont in mijn hart
Nu vraag je ruimte en tijd van mij
Ik hoor je gedachten: 't is voorbij
Jij wil ruimte
Jij wil vogelvrij...
 
Als de dag in mij wil verdromen
grijs en schemerig vervliegt
laat ik mij leiden op mijn gevoel
wel onderweg, maar zonder doel
waar is het einde van deze tocht?
 
Stadig waait de wind de nevel weg
glijdt het licht over mijn bestaan
toont mij jouw beeld niet scherp maar zacht
ik hoor je zeggen: jij hebt kracht
om je eigen weg te gaan
 
Ik voel je ogen, proef je stem
Je woont in mijn hart
Nu vraag je ruimte en tijd van mij
Ik hoor je gedachten: 't is voorbij
Jij wil ruimte
Jij wil vogelvrij...
 
Liefde is en liefde blijft,
ik voel, dat ik het kan geven
wie zal het vangen, en wie houdt het vast?
wie laat het in alle rust groeien
en geeft het ruimte voor ons tweeën?
 
Ik voel je ogen, proef je stem
Je woont in mijn hart
Nu vraag je ruimte en tijd van mij
Ik hoor je gedachten: 't is voorbij
Ik heb de ruimte
Ik voel me vogelvrij...
 
Ik heb de ruimte
Ik voel me vogelvrij...
 
Пуснато от DanNL в Пон, 14/04/2014 - 22:51
Последно редактирано от DanNL на Пет, 05/09/2014 - 10:35
Още преводи на "Fugelfrij"
ХоландскиDanNL
See also
Коментари