Hamid Hami - Yalda

Персийски

Yalda

شب رسید از راه
نوبت مهمانی دلهاست
شب، شب یلداست
 
شب، شب یلداست
شب، شب یلداست
شب، شب یلداست
آشنایی در به روی آشنا وا کرد
آشنایی در نگاه آشنا
دوستی را
مهربانی را
باز پیدا کرد
شب یلداست، شب یکرنگی
باز هم فرصت با هم بودن
چهره ای باز و دری بسته به غم
خانه ای گرم و چراغی روشن
در کنار یکدگر بودن زندگی را باز زیبا کرد
فرصت دیدارها و گفنگوهاست
شب، شب یلداست
زندگی جاری است در شهر
زندگی حتی به سرمای شب یلدا گرم میخواند
نا امیدی ر ا ز دلها دور میراند
زندگی جاریست در شهر
شب چه زیباست
شب، شب یلداست
زندگی جاریست در شهر
شب چه زیباست
شب، شب یلداست
شب، شب یلداست
شب، شب یلداست
شب، شب یلداست
شب، شب یلداست
شب، شب یلداست
شب، شب یلداست
 
Пуснато от Гост в Втр, 02/01/2018 - 22:45
Благодаря!

 

Hamid Hami: Топ 3
Моля, помогнете "Yalda" да бъде преведена
Коментари