وجهاً إلى وجه

Публикувано от GameelGamal в(ъв)/на съб., 04/12/2021 - 08:50

Идиоматични преводи на „وجهاً إلى وجه“

английски
Tête-à-tête
Обяснения:
български
на четири очи

Meanings of "وجهاً إلى وجه"

арабски

مباشرة، في الواقع، عن قرب

обяснено от GameelGamalGameelGamal на съб., 04/12/2021 - 08:50
Explained by GameelGamalGameelGamal