Текстове на песни на Jacques Brel

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
9 litanies pour un retourфренскианглийски
бретонски
венециански
гръцки
испански #1 #2
италиански
каталунски
румънски
турски
унгарски
À jeunфренскианглийски #1 #2
Aldonzaфренски
L'homme de la Mancha (1968)
английски
руски
Amsterdam (Dans le port d'Amsterdam)френски
Scènes d'amour
английски #1 #2 #3
арабски
гръцки
испански #1 #2
италиански #1 #2
китайски
немски #1 #2 #3
нидерландски
персийски
португалски
румънски
руски #1 #2
словашки
сръбски
турски #1 #2
фински
японски
унгарски (староунгарски)
Au printempsфренскианглийски
бретонски
испански
немски
нидерландски
полски
руски
турски
шведски
Au suivantфренскианглийски #1 #2
испански
немски
нидерландски
руски
турски #1 #2
фински
Avec éléganceфренскианглийски #1 #2
испански
италиански
нидерландски
персийски
Bruxellesфренскианглийски
немски
нидерландски
румънски
фински
C'est comme çaфренскианглийски
бретонски
немски
турски
японски
Ce petit cheminфренскианглийски
Ces gens-làфренскианглийски
немски
турски
хърватски
румънски
Chacun sa Dulcinéaфренски
L'homme de la Mancha (1968)
английски
немски
чешки
Chanson sans parolesфренски
Les Bourgeois
английски
арабски
бретонски
испански
немски
руски
турски
Claraфренски
Marieke
английски
Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été élevé comme moi dans la traditionфренски
J'arrive
английски
японски
De Burgerijнидерландскианглийски
френски
румънски
Demain l'on se marie (La chanson des fiancés)френскианглийски
бретонски
Dites si c'était vraiфренскианглийски
латински
Dors ma mieфренскианглийски
немски
фински
хинди
Dulcinéaфренски
L'homme de la Mancha (1968)
английски
Fernandфренскианглийски
бретонски
немски
персийски
руски
Fils de...френски
Jacques Brel 67
английски
латински
турски
Gloriaфренски
L'Homme de la Mancha (1968)
английски
Grand Jacquesфренскианглийски #1 #2
бретонски
италиански
немски
японски
Grand-mèreфренски
Ces gens-là
английски
италиански
Heureuxфренскианглийски
арабски
бретонски
испански
румънски
Il neige sur Liègeфренскианглийски
немски
румънски
фински
Il nous faut regarderфренскианглийски
бретонски
немски
руски
фински
японски
Il peut pleuvoirфренскианглийски
арабски
фински
японски
Il pleut (Les carreaux)френскианглийски
бретонски
Il y aфренскианглийски
нидерландски
румънски
турски
Isabelleфренскианглийски
испански #1 #2
немски
J'aimaisфренски
Le Plat Pays
английски
фински
J'arriveфренскианглийски #1 #2
бретонски
турски
фински
шведски
J'en appelleфренскианглийски
нидерландски
Jaurèsфренскианглийски #1 #2
испански
латински
немски
персийски
японски
Je ne sais pasфренскианглийски
бретонски
немски
нидерландски
хърватски
Je suis l'ombre des chansonsфренскианглийски
Je suis un soir d'étéфренскианглийски
немски
нидерландски
фински
Je t'aimeфренскианглийски
персийски
турски
Je vous souhaite d'être vousфренскианглийски
испански
италиански
турски
Jefфренскианглийски
бретонски
испански
латински
нидерландски
японски #1 #2
Jojoфренскианглийски
испански
немски
нидерландски
руски
Knokke-Le-Zoute Tangoфренскианглийски
нидерландски
L'âge idiotфренскианглийски
бретонски
немски
L'air de la bêtiseфренскианглийски
турски
L'amour est mortфренскианглийски
арабски
турски
хърватски
румънски
L'aventureфренскианглийски
немски
L'éclusierфренскианглийски
испански
немски
L'enfanceфренски
J'arrive
английски
L'homme dans la citéфренскианглийски
немски
фински
румънски
L'homme de la Manchaфренски
L'homme de la Mancha (1968)
английски
L'ivrogneфренскианглийски
бретонски
латински
турски
фински
хърватски
L'Ostendaiseфренскианглийски
немски
La Bastilleфренскианглийски
бретонски
немски
сръбски
La bièreфренскианглийски
турски
фински
La bourrée du célibataireфренскианглийски #1 #2
La cathédraleфренскианглийски
испански
немски
японски
румънски
La chanson de Jackyфренскианглийски
нидерландски
японски
румънски
La chanson des vieux amants (Mon merveilleux amour)френскианглийски #1 #2 #3 #4
арабски
бретонски
гръцки
иврит
испански
италиански #1 #2
китайски
латвийски
латински
немски #1 #2
персийски #1 #2 #3
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
унгарски
японски
албански
български
La colombeфренскианглийски
немски
турски
La dame patronesseфренскианглийски
бретонски
фински
La fanetteфренски
Les bonbons (1966)
английски
бретонски
испански
La foireфренскианглийски
немски
фински
японски
La haineфренскианглийски
бретонски
латински
фински
японски
La lumière jailliraфренскианглийски #1 #2
фински
La mortфренски
La Valse à mille temps
английски
латински
немски
турски
La parloteфренскианглийски
бретонски
La quêteфренскианглийски #1 #2 #3
бретонски
немски
нидерландски #1 #2
персийски
сръбски
турски
La statueфренски
Les bourgeois
английски
бретонски
латински
La tendresseфренскианглийски
бретонски
латински
немски
La Toison d'orфренскианглийски
La valse à mille tempsфренскианглийски
гръцки
италиански
руски
La ville s'endormaitфренскианглийски
италиански
немски
нидерландски
персийски
турски
японски
LA... LA... LA...френскианглийски
турски
Laat me niet alleenнидерландскианглийски
френски
японски
Le Bon Dieuфренскианглийски #1 #2
арабски
бретонски
испански
немски
нидерландски
Le Caporal Casse-Pomponsфренскианглийски
немски
Le casque d'or de Mambrinoфренски
L'homme de la Mancha (1968)
английски
Le chevalфренскианглийски #1 #2
иврит
Le chevalier aux miroirsфренски
L'homme de la Mancha (1968)
английски
Le colonelфренскианглийски
бретонски
нидерландски
Le dernier repasфренскианглийски
бретонски
немски #1 #2
нидерландски
Le diable (Ça va)френскианглийски
испански
сръбски
фински
японски
Le docteurфренскианглийски
Le fou du roiфренскианглийски
бретонски
немски
Le gazфренскианглийски
немски
Le lionфренскианглийски
румънски
Le moribondфренскианглийски #1 #2
бретонски
гръцки
немски
румънски #1 #2
хърватски #1 #2
шведски
Le Plat Paysфренскианглийски #1 #2 #3
испански
италиански #1 #2
каталунски
немски
нидерландски
румънски
сръбски
шведски
датски
норвежки
Le prochain amourфренскианглийски
немски
нидерландски
португалски
румънски
сръбски
турски
Le tango funèbreфренски
Les Bonbons
английски
бретонски
испански
немски
Les amants de cœurфренскианглийски
немски
турски
фински
Les bergersфренскианглийски
немски
Les bichesфренскианглийски #1 #2
Les bigotesфренскианглийски
бретонски
румънски
Les blésфренскианглийски
Les bonbonsфренски
Les bonbons (1966)
английски #1 #2 #3
бретонски
италиански
немски
нидерландски #1 #2 #3
Les bonbons 67френскианглийски
немски
Les bourgeoisфренскианглийски
италиански
немски
румънски
хърватски
Les carreaux (il pleut)френскианглийски
сръбски
японски
Les cœurs tendresфренскианглийски
Les désespérésфренски
Ces gens-là
английски
испански
сръбски
Les F....френскианглийски
немски #1 #2
нидерландски
румънски
Les fenêtresфренскианглийски
немски
японски
Les filles et les chiensфренскианглийски
румънски
Les Flamandesфренски
Les Flamandes
английски
бретонски
италиански
нидерландски
румънски
руски
Les Jardins du casinoфренскианглийски
немски
Les Marquisesфренскианглийски #1 #2
испански
каталунски
немски
нидерландски
шведски
японски
Les moutonsфренскианглийски
немски
турски
Les paumés du petit matinфренски
Les bourgeois
английски #1 #2 #3
испански
Les pieds dans le ruisseauфренскианглийски
фински
японски
Les prénoms de Parisфренски
Marieke
английски #1 #2
руски
Les remparts de Varsovieфренскианглийски #1 #2
немски
Les singesфренскианглийски
Les timidesфренскианглийски
немски
турски
Les Torosфренскианглийски
немски
Les vieuxфренски
Les Bonbons (1966)
английски #1 #2 #3
испански
немски
полски
руски #1 #2
турски
японски
румънски
Lettre à mon fils que je n’ai pas euфренскианглийски
Litanies pour un retourфренскианглийски
испански
немски
турски
унгарски
Madeleineфренски
Les Bourgeois
английски #1 #2
бретонски
гръцки
испански
италиански
немски
португалски
румънски
Mai 40френскианглийски #1 #2
Mariekeнидерландски, френскианглийски
испански
немски
румънски
френски
Mathildeфренскианглийски
бретонски
испански
немски
румънски
шведски
Mijn vlakke landнидерландскианглийски
Mon enfanceфренскианглийски
испански
немски
нидерландски
сръбски
турски
Mon père disaitфренскианглийски
испански
италиански
Ne me quitte pasфренски
La valse à mille temps (1959)
азербайджански
английски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17
арабски #1 #2 #3
арменски
бретонски
български
венециански
виетнамски
гръцки #1 #2
есперанто
иврит #1 #2 #3
индонезийски
интерлингва
испански #1 #2 #3
италиански #1 #2
кабилски
каталунски
китайски #1 #2
латвийски
латински
международна фонетична азбука
немски #1 #2
нидерландски
персийски #1 #2 #3 #4
полски
португалски #1 #2 #3
румънски #1 #2
руски #1 #2
словашки
сръбски #1 #2
турски #1 #2 #3 #4 #5
украински
унгарски #1 #2 #3
филипински/тагалог
фински #1 #2 #3
хинди
хърватски #1 #2 #3
чешки
шведски
японски
албански
исландски
On n'oublie rienфренски
Marieke
английски
Orlyфренскианглийски
румънски
Pardonфренскианглийски
фински
японски
Place de la Contrescarpeфренскианглийски
Pourquoi fait-il toutes ces choses ?френски
L'homme De La Mancha 1968
английски
Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient ?френскианглийски
Prière païenneфренскианглийски
бретонски
испански
фински
Qu'avons-nous fait, bonnes gensфренскианглийски
румънски
Quand maman reviendraфренски
Les Bonbons
английски
Quand on n'a que l'amourфренскианглийски #1 #2
арабски
бретонски
гръцки #1 #2
иврит
испански
италиански
немски #1 #2
нидерландски
персийски
румънски
сръбски
турски
фински
хърватски #1 #2
японски
Regarde bien petitфренскианглийски #1 #2
бретонски
немски
Rosaфренскианглийски
бретонски
естонски
испански
немски
румънски
S'il te fautфренскианглийски
румънски
турски
японски
Saint-Pierreфренскианглийски
бретонски
латински
Sans amourфренски
L'homme de la Mancha (1968)
английски
Sans exigencesфренски
Les Marquises
английски
Seulфренскианглийски
сръбски
Sur la placeфренски
Sur la place
английски #1 #2
бретонски
испански
немски
Titineфренски
Les Bonbons
английски
персийски
Un animalфренски
L'homme de la Mancha (1968)
английски
Un enfantфренскианглийски
Une îleфренски
Les Bourgeois
английски
турски
Vesoulфренскианглийски
румънски
турски
Vieillirфренскианглийски
нидерландски
турски
Vivre deboutфренскианглийски
немски
нидерландски
Voiciфренскианглийски #1 #2
немски
Voirфренскианглийски
немски
сръбски
Voir un ami pleurerфренскианглийски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
испански #1 #2
нидерландски
румънски
сръбски
турски
фински
японски
Vraiment je ne pense qu'à luiфренски
L'homme de la Mancha (1968)
английски
Zangraфренскианглийски #1 #2
испански
немски
румънски
руски
турски
Jacques Brel е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Florent Pagny - Au Suivantфренски
Pagny Chante Brel (2007)
Marlene Dietrich - Bitte geh nicht fortнемскианглийски #1 #2
гръцки
италиански
персийски
руски
турски
френски
чешки
Salomé - El clar país (Le plat pays)каталунски
El clar país (1968)
английски
френски
Núria Feliu - El clar país (Le plat pays)каталунски
El clar país (1973)
английски
Florent Pagny - La Chanson De Jackyфренски
Pagny Chante Brel (2007)
Florent Pagny - La Fanetteфренски
Pagny Chante Brel" (2007)
Florent Pagny - Le Dernier Repasфренски
Pagny Chante Brel (2007)
Pierre Bachelet - Le plat paysфренски
Florent Pagny - Les Bourgeoisфренски
Pagny Chante Brel (2007)
немски
Karel Gott - Léta prázdninчешки
Originální nahrávky ze 70. let
Florent Pagny - Mathildeфренски
Pagny Chante Brel (2007)
Florent Pagny - Ne Me Quitte Pasфренски
Pagny Chante Brel (2007)
Salomé - No em deixis mai (Ne me quitte pas)каталунски
No em deixis mai (1969)
английски
испански
немски
френски
Paloma Pradal - No me dejesиспански
Direct (Le triton - Paris) - 2017
френски
Florent Pagny - Quand Maman Reviendraфренски
Lara Fabian - Quand on n'a que l'amourфренски
Diana Golbi - אל תלך (Ne me quitte pas - by Jacques Brel)ивритруски
Коментари
Charles HoptonCharles Hopton    ср., 08/05/2019 - 05:22

While there are translations that try to follow the words of Jacques Brel, they don't have the rhythm of the music. Rod McKuen translated Brel's songs with the meaning of the song, though maybe not a literal translation. Though I don't understand French, I love Brel's songs. But I also love McKuen's version of those songs.

Help Children with Cancer