• Gulzada Ryskulova

    Курманбек →транслитерация

Любими
Споделяне
Font Size
Оригинален текст
Размяна на местата на текста и превода

Курманбек

Кыргыз кыпчак элимдин,
Кырылган өчүн албасам.
Кырчылдашып калмакка,
Кызыл кыргын салбасам.
 
Курманбек атым аттанган,
Курусун менин даңазам.
 
Камыналы жигиттер,
Кара таандай калмакка.
Өрт жалындай күч менен,
Өткөн өчтү алмакка.
Өксүгөн элдин айынан,
Өткөн күнгө мен капа.
Тууган элдин убалы,
Мени кантип уктатат.
 
Мындай ишти ойлонсо,
Кандай баатыр тынч жатат.
 
Энеден жалгыз туулуп,
Эресеге мен жеттим.
Жалындуу эрдин белгиси,
Жалтанбай тосот жоо бетин.
 
Касташкан душман көп экен,
Калкалайлык эл четин.
 
Туйгундарым жүрүгүн,
Душмандын көзүн каратпай.
Туу көтөрүп чыгалык,
Дүнүйө мүлкүн таратпай.
 
Убалын ойлоп илгерки,
Уйкудан безем таң атпай.
Айланайын кырк жигит,
Аттанып чыксак жол болсун.
 
Алдымдан жолум чалаарга,
Кырк жигитсиң жолдошум.
 
Мен айтам кулак салгыла,
Кырк жигитим калгыла.
Мелтиреген кол келди,
Мен чыгайын алдына.
 
Качырып берсе калмактар,
Аркамдан кирип баргыла.
Ай балта, кылыч, найза алып,
Кылычташар эр кандай.
Кылкылдаган жоо келип,
Кырылышар жер кандай.
Кызыганда чубурган,
Кызыл кандуу тер кандай.
Асмандагы тумандай,
Атып чыккан чаң кандай.
 
Мындай жоодон качканча,
Өлгөн жакшы жан калбай.
 
Кырк жигит:
 
Бактылуу балбан баатырым,
Биз - кырк жигит жакының.
Адамдын көөнүн курчутат,
Айтып турган акылың.
 
Аталаштан артыгым,
Айбаты сүрдүү жакыным.
Кыргын салып келгин деп,
Калмакты көздөй шилтегин.
Кырааным сага тил албай,
Кылчаңдасак тилдегин.
Жүр десең кошо жүрөбүз,
Кир десең кошо киребиз.
Жоого сүрдүү береним,
Жоругуңду билебиз.
 
Айчылык жолго аттансаң,
Амандыкты тилээрбиз.
 
Курманбек баатыр:
 
Кыргыйдай илгир болсун деп,
Кылыч тактым жанына.
Кырк жигитим табылдың,
Кырааным менин багыма.
 
Кырылышаар жоо болсо,
Кылчайбай киргин жабыла.
Жан аябай кирелик,
Жат душманга жабыла.
Куш салсак бирге салабыз,
Курбулаш өскөн балабыз.
Куруштуу болсок баарыбыз,
Баатырдык такты алабыз.
 
Эч душманга кор кылбай,
Элди асырап багабыз
 
транслитерация

Kurmanbek

Kırgız Kıpçak elimdin,
Kırılgan öçün albasam.
Kırçıldaşıp Kalmakka,
Kızıl kırgın salbasam.
 
Kurmanbek atım attangan
Kurusun menin dañazam.
 
Kamınalı cigitter,
Kara taanday Kalmakka.
Ört calınday küç menen,
Ötkön öçtü almakka.
Öksügön eldin ayınan,
Ötkön küngö men kapa
Tuugan eldin ubalı,
Meni kantip uktatat.
 
Mınday işti oylonso
Kanday baatır tınç catat.
 
Eneden calgız tuulup
Eresege men cettim.
Calınduu erdin belgisi,
Caltanbay tosot coo betin.
 
Kastaşkan duşman köp eken
Kalkalayık el çetin.
 
Tuygundarım cürügün
Duşmandın közün karatpay.
Tuu kötörüp çıgalık,
Dünüyö mülkün taratpay.
 
Ubalın oylop ilgerki
Uykudan bezem tañ atpay
Aylanayın kırk cigit
Attanıp çıksak col bolsun.
 
Aldımdan colum çalaarga
Kırk cigitsiñ coldoşum.
 
Men aytam kulak salgıla,
Kırk cigitim kalgıla,
Meltiregen kol keldi,
Men çıgayın aldına.
 
Kaçırıp berse Kalmaktar,
Arkamdan kirip bargıla.
Ay balta, kılıç, nayza alıp,
Kılıçtaşar er kanday.
Kılkıldagan coo kelip
Kırılışar cer kanday.
Kızıganda çuburgan
Kızıl kanduu ter kanday.
Asmandagı tumanday,
Atıp çıkkan çañ kanday.
 
Mınday coodon kaçkança,
Ölgön cakşı can kalbay.
 
Kırk cigit:
 
Baktıluu balban baatırım,
Biz- kırk cigit cakınıñ.
Adamdın köönün kurçutat
Aytıp turgan akılıñ.
 
Atalaştan artıgım,
Aybatı sürdüü cakınım,
Kırgın salıp kelgin dep
Kalmaktı közdöy şiltegin.
Kıraanım saga til albay,
Kılçañdasak tildegin.
Cür deseñ koşo cürobüz,
Kir deseñ koşo kirebiz.
Coogo sürdüü berenim,
Coruguñdu bilebiz.
 
Ayçılık colgo attansañ,
Amandıktı tileerbiz.
 
Kurmanbek Baatır:
 
Kırgınday ilgip bolsun dep
Kılıç taktım canına.
Kırık cigitim tabıldıñ,
Kıraanım menin bagıma.
 
Kırılışar coo bolso,
Kılçaybay kirgin cabıla.
Can ayabay kirelik,
Cat duşmanga cabıla.
Küş saldak birge salabız,
Kurbulaş öskön balabız.
Kuruştuu bolsok baarıbız,
Baatırdık taktı alabız.
 
Eç duşmanga kor kılbay
Endi asırap bagabız.
 
Заявки за превод на „Курманбек“
Коментари