Nickelback - Lullaby (превод на Персийски)

превод на Персийски

لالایی

خوب من این احساس رو میشناسم
اینکه خودت رو روی لبه تیغ پیدا کنی
وهیچ درمانی هم نداره
زخمی که لبه های تیغ به جا میگذارن
دارم بهت میگم که
اونقدرها هم بد نیست
واین حرفو ازکسی که قبلا این چیزا رو تجربه کرده قبول کن
روی زمین دراز کشیدی
واطمینان نداری
دیگه نمیتونی بیشترازاین تحمل کنی
 
پس فقط یه بار دیگه امتحانش کن
بایه لالایی
صدای این رو{اهنگ}رو تورادیو زیاد کن
اگه حالا میتونی صدامو بشنوی
دارم خودمو میرسونم
تابهت بفهمونم که توتنها نیستی
وتو نمیتونی تشخیص بدی که
من به شدت ترسیدم
چون نمیتونم پای تلفن گیرت بیارم
پس فقط چشمات روببند
عزیزم برات دارم لالایی میخونم
لالایی مخصوص خودت
 
پس لطفا بذار که تو بیرون ببرم
ازاین تاریکی به سمت نور
چ.ن من بهت ایمان دارم
که یه شب دیگه روهم دوباره به سر میرسونی
دست از فکرکردن به
یه راه فراربردار
احتیاجی نیست که بری وشمعها روفوت کنی
چون هنوز کارت تموم نشده
توهنوز خیلی جوونی
وهنوز چیزای بهتری مونده که اتفاق بیافتن
 
پس فقط یه بار دیگه امتحانش کن
بایه لالایی
صدای این رو{اهنگ}رو تورادیو زیاد کن
اگه حالا میتونی صدامو بشنوی
دارم خودمو میرسونم
تابهت بفهمونم که توتنها نیستی
وتو نمیتونی تشخیص بدی که
من به شدت ترسیدم
چون نمیتونم پای تلفن گیرت بیارم
پس فقط چشمات روببند
عزیزم برات دارم لالایی میخونم
لالایی مخصوص خودت
 
وقتی که همه به اخرخط میرسن
وقتی که همه فراموش میشن
وقتی که همه ازتنهابودن خسته میشن
اره همه یه زمانی مطرود شده ان
ویه کم دست خالی موندن
پس اگه تو اونجایی وبه زحمت داری تحمل میکنی
 
پس فقط یه بار دیگه امتحانش کن
بایه لالایی
صدای این رو{اهنگ}رو تورادیو زیاد کن
اگه حالا میتونی صدامو بشنوی
دارم خودمو میرسونم
تابهت بفهمونم که توتنها نیستی
وتو نمیتونی تشخیص بدی که
من به شدت ترسیدم
چون نمیتونم پای تلفن گیرت بیارم
پس فقط چشمات روببند
عزیزم برات دارم لالایی میخونم
لالایی مخصوص خودت
 
Пуснато от tiara в Втр, 24/04/2012 - 20:05
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от Armageddon68
Английски

Lullaby

Коментари