Moondance (транслитерация)

Реклама
транслитерация
A A

Moondance

чжум то тыль рёчжуо
на мананын могсориро соксагёчжуо
кильгэ танырочжё
сымётын нон нэ мамсогэ катыг пончжё
харуэто мёпонщиг нальхынтыро
щиггыроун сурин моту чжамтыльго
нэгэн гоёхан
норан арымтауми пхирёхани пам
 
тальпичжи ноль пичжуго
нэ щисони нэгэ катхиго
тульман анын косыро
кы нугуто морынын кут
и щиганын ноуанэ сикрит
 
ин зе мунлайт
пинаныни сунган наый чжуми туэо чжуо
фром зе миднайт
ханага туэн щиган соныль нохчжи марачжуо
корыммата парыль мачжуо
тальпичжарэ ноуана
мондэнс
пинаныни сунган наый чжуми туэо чжуо
 
нунэ ппонхи поинын мальтырын
кумпан сэги парэ хырёчжё ка
коёхагэ чжонхэчжин ноый мам
нэ маымэ инэ чжиггэ сэгёчжё
 
урин щинпироун учжуэсо мэиль чжумыль чжуо
ноуанэ сытхэбын пуратпит урорауиэсо
эй ван ту
тогги мальго ури тури чжуингония
и пам мотын сарамтыри погэ кхисыхэчжуо
 
котын косыль ныггиго
нэ харунын норо чжэуго
оттон щигый пхёхёнто
сангуанобо ноува нэга кырёнэль
онырый стори
 
ин зе мунлайт
пинаныни сунган наый чжуми туэо чжуо
фром зе миднайт
ханага туэн щиган соныль нохчжи марачжуо
корыммата парыль мачжуо
тальпичжарэ ноуана
мондэнс
пинаныни сунган наый чжуми туэо чжуо
 
чжом то тырёчжуо
чжом то наль пурочжуо
 
нунчжи поль пхирё обо
кориггим оби нэгэ китэ
тури ритымэ мачжуо
пёльпитыри ури мутэрыль пичжунэ
то чжончжонхи тахчжи
ви кант стоп ноубади
и памын тальгуа хамггэ чжуми туэ
 
ин зе мунлайт
итэро ёнуонхи наый чжуми туэочжуо
фром зе миднайт
чжанранхани сунган соныль нохчжи марочжуо
пончжёганын тальпичжором
памыль чжэун ноуана
мундэнс
пинаныни сунган наый чжуми туэо чжуо
 
Публикувано от Arina UstinovichArina Ustinovich в четв., 29/03/2018 - 15:32

Moondance

Още преводи на „Moondance“
транслитерация Arina Ustinovich
B.A.P (South Korea): Топ 3
Коментари