Roger Pontare - När vindarna viskar mitt namn (превод на Тонгански)

превод на Тонгански

'E Kapau Fanafana Hoku Hingoa 'E he Havili

Neu hopo'ate 'i he popou'uli, 'ikai keu sio ha maama
Neongo 'oku 'i ai ha 'afi takatakai 'iate au
Neu kamata 'eku 'amanaki mo 'eku tui 'i he ulo 'o e 'afi
Ko e ha me'a mei ia 'oku vilovilo pea maemae
Pea 'omi ia hoku ivi
'O 'atu 'a e malohi kiate au keu malu'i ho 'oku fonua
'O 'atu ha hala keu 'alu ai
'Oku ou sio 'a e toki 'i he nima 'o e tangata tau
'Oku ne fiema'u ke mafuli au
'O tau'i ki ai, he ko au ia
Hala'ataa teu valoki'i 'eku fonua
'E kapau fanafana hoku hingoa 'e he havili
Ko e 'uha 'oku muimui ia ha taha -- fufu'i ia 'eku mamahi
Pea fakalongolongo ia 'eku fie'inu lahi
'Oku ou tatafe 'i he ma'efu ki 'olunga 'o e ngaahi mo'unga
'Oho vale 'oku ou fanongo ki ha le'o 'o ha taha
Fanafana he havili
'Oku ou fanongo ki ai hono ui ki hoku hingoa
'Oku ou ma'u ha hala ke 'alu 'atu ai
'Oku ou sio 'a e toki 'i he nima 'o e tangata tau
'Oku ne fiema'u ke mafuli au
'O tau'i 'iate ia, he ko au ia
Hala'ataa teu valoki'i 'eku fonua
'E kapau fanafana hoku hingoa 'e he havili
Pea 'omi ia hoku ivi
'O 'atu 'a e malohi kiate au keu malu'i ho 'oku fonua
'O 'atu ha hala keu 'alu ai
'Oku ou sio 'a e toki 'i he nima 'o e tangata tau
'Oku ne fiema'u ke mafuli au
'O tau'i ki ai, he ko au ia
Hala'ataa teu valoki'i 'eku fonua
'E kapau fanafana hoku hingoa 'e he havili
Fanafana he havili
Hoku hingoa.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Пуснато от SilentRebel83 в Четв, 25/07/2013 - 00:47
Коментари на автора:

'Oku ou hiki'i mei he lea faka'ingilesi na'e fai 'a sándor.

See also
Коментари