Peek-A-Boo (피카부) (Транслитерация)

Advertisements
Транслитерация
A A

PEEK-A-BOO

Версии: #1#2#3
UHM YEAH YAH
 
OH GOSH нанлия (OH GOSH)
Мачжа нан чжом кибун па
Хэ кымпан тто саране ппачжо
(YEAH YEAH YEAH YEAH)
Сэгоман чжоахэё панчжак коричжо
Тадыль кырочжанаё мачжо
 
PEEK-A-BOO!
Соллель ттэман сараниникка
(LA LA LA LA LA)
Нэ чингу моду соричо нон
Чжонмаль мунчжея
I’M FINE FINE FINE FINE FINE FINE
 
PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO - х2
Хы-хыни нан ёу
Кы-кырон нарагу
PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO
 
I SAID ONE TWO THREE
PLAY THE GAME AGAIN
BUTTON-ыль нуллопочжа
KUNG FU манкым ппалли
Чжунганэ нэ мам пёнэдо
Ноллачжи мальги
Хокщи ккылличжи ани
Кыром EXCUSE ME
 
Чжа чжонахэё памсэ
Тто нолло гаё хамкке
RESTART A GAME!
Тольчжинэ ROLLIN-э BLANCA
 
Оныль чжонёкто (LET’S GO!)
Норитонын пумпиго
Чжирухэчжиль тымчжоча опчжо
(YEAH YEAH YEAH)
Пингыль пингыль тораё
Тадыль тток качжо
ОН мачимнэ мачжучин нунпит
 
PEEK-A-BOO!
Сэроуоё саранингаё
(LA LA LA LA LA)
Нэ чингу моду соричо нон
Чжонмаль мунчжея
I’M FINE FINE FINE FINE FINE FINE
(MA BOO-BOO-BOO)
(PEEK-A-BOO-BOO-BOO-BOO)
 
PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO - х3
 
Сулленын норо чжонечжоссо
Чжемиссыль гоя ккиуо чжульке
(PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO)
Чжо тари чжон кыльчжимэ коллиль
Щиган ккачжи нонын гоя
(PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO)
 
PEEK-A-BOO!
Исане ора нон чжом талла
Ирон GAME момчуго
Норыль тащи поге туэ
 
Мусопчжи ана нан сэроун егига
Пёльчочжиль коранын голь
Пангым ныккёссыникка
 
PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO - х2
Хы-хыни нан ёу
Кы-кырон нарагу
PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO
 
Сулленын норо чжонечжоссо
Чжемиссыль гоя ккиуо чжульке
(PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO)
Чжо тари чжон кыльчжимэ коллиль
Щиган ккачжи нонын гоя
(PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO)
 
Сулленын норо чжонечжоссо
Чжемиссыль гоя нига чжоа
(PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO)
Чжо тари чжон кыльчжимэ коллиль
Щиганичжиман то нольчжа
(PEEK-PEEK-A-PEEK-A-BOO)
 
PEEK-A-BOO
PEEK-A-BOO
PEEK-A-BOO
 
Пуснато от Mina ShemMina Shem в Четв, 21/12/2017 - 17:44

Peek-A-Boo (피카부)

Коментари