Politik (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски
A A

سیاست

از بیرون به جهان نگاه کن
 
هر کس باید جایی برای خودش پیدا کند
 
به من زمان و مکان بده
 
زمان و مکان حقیقی، نه ساختگی
 
به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم
 
به من قلب و جان بده
 
به من زمان بده، به ما یک بوسه بده
 
برنامه ات را به من بگو
 
و چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
بهترین علت را به من بگو
 
همراه با سردرگمی و اعتماد به نفس
 
به من صلح و آرامش فکری و اطمینان بده
 
دیگران را فراموش نکن
 
به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم
 
به من قلب و جان بده
 
زخم ها التیام می یابند و تَرَک ها تعمیر می شوند
 
برنامه ات را به من بگو
 
و چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
فقط چشمانت را باز کن
 
ولی عشقی فراتر از این را به من بده
 
و عشقی فراتر از را به من بده
 
Пуснато от edris1000edris1000 в Съб, 26/05/2012 - 12:32
Коментари на автора:
Източник на превод:
АнглийскиАнглийски

Politik

Coldplay: Топ 3
See also
Коментари