Реклама

Моля, помогнете с превода на „Адуушанай Дуун“

монголски (бурятски)/транслитерация
A A

Адуушанай Дуун

Турэл арадайм домогшул,
Тургэн гуйдэлтай хулэгни.
Сэхэ урагша дуулим оодоржо
Сэдьхэлни, баяраар, билтарна.
 
Дапталга:
 
Чуулэ, hиилэ оодороод,
Шудэртэй тала дайдада.
Хулэг мини гайхалтай байна,
Хусэтэй, далитай, болонхой!
 
Автомашинар урдамни,
Агта хулэгhом хурданар.
Омог басаган намай наадалжа,
Оншогтой, тургэноор, гуйлгэнэ.
 
Дабталга:
 
Урид намайе хусоо hаа.
Ухаан бодолам абаарай.
Омог басаган намда нигэжэ
Хэлэhэн, юумэндэл, эмнис гэ
 
Коментари на автора:

Buryat language is a variety of Mongolic spoken by the Buryats that is classified either as a language or as a major dialect group of Mongolian.

Още преводи на „Адуушанай Дуун“
Коментари