Advertisements

Моля, помогнете "Yada Yada Hi Dharmasya" да бъде преведена

Хинди/Romanization
A A

Yada Yada Hi Dharmasya

yada yada hi dharmasya
glanir bhavati bharata
abhyutthanam adharmasya
tadatmanam srjamy aham
 
paritranaya sadhunam
vinasaya ca duskritam
dharma-samsthapanarthaya
sambhavami yuge yuge
 
Моля, помогнете "Yada Yada Hi Dharmasya" да бъде преведена
Коментари