Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Russian National Anthem (1816-1833) - Молитва русских [Полная версия] (транслитерация)

Russian National Anthem (1816-1833) - Молитва русских [Полная версия]

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Всѣхъ утѣшителю—
Всё ниспошли!
 
Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
Царство ей стройное,
Въ силѣ спокойное!
Всё-жъ недостойное
Прочь отжени!
 
Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни!
Воинамъ мстителямъ,
Чести спасителямъ,
Миротворителямъ
Долгіе дни!
 
Мирныхъ воителей
Правды блюстителей
Боже, храни!
Жизнь ихъ примѣрную
Нелицемѣрную,
Доблестямъ вѣрную
Ты помяни!
 
О, Провидѣніе!
Благословеніе
Намъ ниспошли!
Къ благу стремленіе,
Въ счастьѣ смиреніе,
Въ скорби терпѣніе
Дай на земли!
 
Будь намъ заступникомъ,
Вѣрнымъ сопутникомъ
Насъ провожай!
Свѣтло-прелестная,
Жизнь поднебесная,
Сердцу извѣстная,
сердцу сіяй!
 
Публикувано от AussieMinecrafterAussieMinecrafter в(ъв)/на нед., 03/07/2022 - 10:51
Коментар от качилия текста:

Note: this uses pre-1917 orthography because the song was replaced before 1917.

транслитерация
Подравняване на параграфите

Molitva russkikh

Bozhe, tsarya khrani!
Slavnomu dolgi dni
Day na zemli!
Gordykh smiritelyu,
Slabykh khranitelyu,
Vsekh uteshitelyu—
Vsyo nisposhli!
 
Pervoderzhavnuyu
Rus' pravoslavnuyu
Bozhe, khrani!
Tsarstvo yey stroynoye!
V sile spokoynoye!
Vsyo-zh nedostoynoye
Proch' otzheni!
 
Voinstvo brannoye,
Slavoy izbrannoye,
Bozhe, khrani!
Voinam mstiteyam,
Chesti spasitelyam,
Mirotvoritelyam
Dolgiye dni!
 
Mirnykh voiteley,
Pravdy blyustiteley,
Bozhe, khrani!
Zhizn' ikh primernuyu,
Nelitsemernuyu,
Doblestyam vernuyu,
Ty pomyani!
 
O, Provideniye!
Blagosloveniye
Nam nisposhli!
K blagu stremleniye,
V schast'ye smireniye,
V skorbi terpeniye
Day na zemli!
 
Bud' nam zastupnikom,
Vernym soputnikom,
Nas provozhai!
Svetlo-prelestnaya,
Zhizn' podnebesnaya,
Serdtsu izvestnaya,
Serdtsu siyai!
 
Благодаря!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

This work is not copyrighted. / Nhenhe warrke arrangkwe kapirayte (copyright).

Публикувано от AussieMinecrafterAussieMinecrafter в(ъв)/на нед., 03/07/2022 - 10:54
Източник на превода:
Коментари
Read about music throughout history